Highlights

1. Our group in collaboration with Prof. Jie Xiong, Prof. Yanrong Li and Prof. Wanli Zhang at University of Electronic Science and Technology of China, Prof. James M. Valles Jr. and Prof. Jimmy Xu at Brown University, Prof. Haiwen Liu at Beijing Normal University, Prof. Hong Yao at Tsinghua University, as well as Prof. Xi Lin at Peking University, for the first time demonstrated the existence of anomalous metallic state in high temperature superconducting films patterned with an array of holes. The paper “Intermediate bosonic metallic state in the superconductor-insulator transition” was online published in SCIENCE on November 14, 2019 and formally published on December 20, 2019 (Free Access: Science 366, 1505-1509 (2019)) accompanied with a perspective paper “Free at last: Bose metal uncaged” (Science 366, 1450-1451 (2019)).

2. Our group in collaboration with Prof. Xincheng Xie, Prof. Xi Lin, and Prof. Fa Wang at Peking University, as well as Prof. Qi-Kun Xue and Prof. Xu-Cun Ma at Tsinghua University, observed for the first time the quantum Griffiths singularity in two dimensional superconducting system (three-monolayer thick Ga film). The paper “Quantum Griffiths singularity of superconductor-metal transition in Ga thin films” was selected by SCIENCE EXPRESS, online published in SCIENCE on October 15, 2015 and formally published on October 30, 2015 (Free Access: Science 350, 542-545 (2015)) accompanied with a perspective paper “Randomness rules” (Science 350, 509 (2015)).

First/Corresponding Author Publications:

He Wang#, Yingping He#, Yiyuan Liu, Zhujun Yuan, Shuang Jia, Lei Ma*, Xiong-Jun Liu*, Jian Wang*. "Ferromagnetic tip induced unconventional superconductivity in Weyl semimetal" Science Bulletin 65, 21-26 (2020)
Ying Xing#, Zhibin Shao#, Jun Ge, Jiawei Luo, Jinhua Wang, Zengwei Zhu, Jun Liu, Yong Wang, Zhiying Zhao, Jiaqiang Yan, David Mandrus, Binghai Yan, Xiong-Jun Liu*, Minghu Pan*, and Jian Wang*. "Surface superconductivity in the type II Weyl semimetal TaIrTe4" National Science Review, nwz204, https://doi.org/10.1093/nsr/nwz204
Jiawei Luo, Yanan Li, Jiachen Li, Tatsuki Hashimoto, Takuto Kawakami, Hong Lu, Shuang Jia, Masatoshi Sato, and Jian Wang*. "Surface superconductivity on Weyl semimetal induced by nonmagnetic and ferromagnetic tips" Physical Review Materials 3, 124201 (2019)
Chao Yang#, Yi Liu#, Yang Wang, Liu Feng, Qianmei He, Jian Sun, Yue Tang, Chunchun Wu, Jie Xiong*, Wanli Zhang, Xi Lin, Hong Yao, Haiwen Liu, Gustavo Fernandes, Jimmy Xu, James M. Valles Jr.*, Jian Wang*, Yanrong Li. "Intermediate bosonic metallic state in the superconductor-insulator transition" Science 366, 1505-1509 (2019)   News in Chinese
Huichao Wang#, Yanzhao Liu#, Yongjie Liu, Chuanying Xi, Junfeng Wang, Jun Liu, Yong Wang, Liang Li, Shu Ping Lau, Mingliang Tian, Jiaqiang Yan, David Mandrus, Ji-Yan Dai*, Haiwen Liu*, X. C. Xie and Jian Wang*. "Log-periodic quantum magneto-oscillations and discrete scale invariance in topological material HfTe5" National Science Review 6, 914-920 (2019)
Cui Ding#, Guanming Gong#, Yanzhao Liu#, Fawei Zheng, Zhiyu Zhang, Haohao Yang, Zhe Li, Ying Xing, Jun Ge, Ke He, Wei Li, Ping Zhang, Jian Wang*, Lili Wang*, Qi-Kun Xue*. "Signature of Superconductivity in Orthorhombic CoSb Monolayer Films on SrTiO3(001)" ACS Nano 13, 10434−10439 (2019)
Yi Liu#, Ziqiao Wang#, Pujia Shan, Yue Tang, Chaofei Liu, Cheng Chen, Ying Xing, Qingyan Wang, Haiwen Liu*, Xi Lin, X. C. Xie & Jian Wang*. "Anomalous quantum Griffiths singularity in ultrathin crystalline lead films" Nature Communications 10, 3633 (2019)
Chaofei Liu#, Ziqiao Wang#, Yi Gao#, Xiaoqiang Liu, Yi Liu, Qiang-Hua Wang*, Jian Wang*. "Spectroscopic Imaging of Quasiparticle Bound States Induced by Strong Nonmagnetic Scatterings in One-Unit-Cell FeSe/SrTiO3" Physical Review Letters 123, 036801 (2019)
Chaofei Liu, Ziqiao Wang, Shusen Ye, Cheng Chen, Yi Liu, Qingyan Wang, Qiang-Hua Wang, Jian Wang*. "Detection of bosonic mode as a signature of magnetic excitation in one-unit-cell FeSe on SrTiO3" Nano Letters 19, 3464-3472 (2019)
Chaofei Liu, Guoqing Wang, Jian Wang*. "Manipulating the particle-hole symmetry of quasiparticle bound states in geometric-size–varying Fe clusters on one-unit-cell FeSe/SrTiO3(001)" Journal of Physics: Condensed Matter 31, 285002 (2019)
Chaofei Liu, Jian Wang*. "Engineering atomically flat rutile TiO2(100) over a centimeter scale" Surface Topography: Metrology and Properties 7, 025002 (2019)
Jian Wang. "Superconductivity in topological semimetals" National Science Review 6, 199–202 (2019)
Xi Zhang#, Tianchuang Luo#, Xiyao Hu, Jing Guo, Gongchang Lin, Yuehui Li, Yanzhao Liu, Xiaokang Li, Jun Ge, Ying Xing, Zengwei Zhu, Peng Gao, Liling Sun, Jian Wang*. "Superconductivity and Fermi surface anisotropy in transition metal dichalcogenide NbTe2" Chinese Physics Letters 36, 057402 (2019)   News (Physics World);   News in Chinese
Huichao Wang, Yanzhao Liu, Haiwen Liu, Jian Wang*. "Log-periodic quantum oscillations in topological or Dirac materials" Frontiers of Physics 14, 23201 (2019)
Xi Zhang#, Jintian Wang#, Yanzhao Liu, Wentian Zheng and Jian Wang* . "Superconductivity in large spin-orbit coupled material IrTe2" Journal of Physics and Chemistry of Solids 128, 245-250 (2019)
Huichao Wang#, Haiwen Liu#, Yanan Li, Yongjie Liu, Junfeng Wang, Jun Liu, Ji-Yan Dai, Yong Wang, Liang Li, Jiaqiang Yan, David Mandrus, X. C. Xie* and Jian Wang*. "Discovery of log-periodic oscillations in ultraquantum topological materials" Science Advances 4, eaau5096 (2018)   News;   News in Chinese
Jianping Shi, Xuexian Chen, Liyun Zhao, Yue Gong, Min Hong, Yahuan Huan, Zhepeng Zhang, Pengfei Yang, Yong Li, Qinghua Zhang, Qing Zhang, Lin Gu, Huanjun Chen*, Jian Wang*, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Yanfeng Zhang*. "Chemical Vapor Deposition Grown Wafer‐Scale 2D Tantalum Diselenide with Robust Charge‐Density‐Wave Order"
Advanced Materials 30, 1804616 (2018)
Huichao Wang (王慧超) and Jian Wang (王健)*. "Electron transport in Dirac and Weyl semimetals"
Chinese Physics B 27, 107402 (2018)
He Wang, Lei Ma*, Jian Wang*. "Tip-induced or enhanced superconductivity: a way to detect topological superconductivity" Science Bulletin 63, 1141 (2018)
Yanan Li#, Qiangqiang Gu#, Chen Chen#, Jun Zhang, Qin Liu, Xiyao Hu, Jun Liu, Yi Liu, Langsheng Ling, Mingliang Tian, Yong Wang, Nitin Samarth, Shiyan Li, Tong Zhang*, Ji Feng*, and Jian Wang*. "Nontrivial superconductivity in topological MoTe2−xSx crystals" PNAS 115, 9503 (2018)
Wang Jian* ,Tang JunXiong, Wang ZiQiao, Sun Yi,Sun QingFeng,Chan Moses H. W.* "Novel voltage signal at proximity-induced superconducting transition temperature in gold nanowires" SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy 61, 087411(2018)    News (Superconductor Week)
Yi Liu#, Ziqiao Wang#, Xuefeng Zhang, Chaofei Liu, Yongjie Liu, Zhimou Zhou, Junfeng Wang, Qingyan Wang, Yanzhao Liu, Chuanying Xi, Mingliang Tian, Haiwen Liu*, Ji Feng, X.C. Xie, Jian Wang* . "Interface-Induced Zeeman-Protected Superconductivity in Ultrathin Crystalline Lead Films" Physical Review X 8, 021002 (2018)    Highlighted in Science Bulletin
Ying Xing#, Kun Zhao#, Pujia Shan, Feipeng Zheng, Yangwei Zhang, Hai-Long Fu, Yi Liu, Mingliang Tian, Chuanying Xi, Haiwen Liu, Ji Feng, Xi Lin, Shuai-Hua Ji*, Xi Chen, Qi-Kun Xue, Jian Wang* . "Ising Superconductivity and Quantum Phase Transition in Macro-Size Monolayer NbSe2" Nano Letters 17, 6802 (2017)
Qingyan Wang, Wenhao Zhang, Weiwei Chen, Ying Xing, Yi Sun, Ziqiao Wang, Jia-Wei Mei, Zhengfei Wang*, Lili Wang*, Xu-Cun Ma, Feng Liu*, Qi-Kun Xue and Jian Wang* . "Spin fluctuation induced linear magnetoresistance in ultrathin superconducting FeSe films" 2D Materials 4, 034004 (2017)
He Wang#, Huichao Wang#, Yuqin Chen#, Jiawei Luo, Zhujun Yuan, Jun Liu, Yong Wang, Shuang Jia, Xiong-Jun Liu*, Jian Wei*, and Jian Wang* . "Discovery of tip induced unconventional superconductivity on Weyl semimetal"
Science Bulletin 62, 425-430 (2017)
Ziqiao Wang, Chaofei Liu, Yi Liu and Jian Wang* . "High-temperature superconductivity in one-unit-cell FeSe film"
Journal of Physics: Condensed Matter 29, 153001 (2017)
Y. J. Yu, Y. Xu, Y. Xing, J. Zhang, T. P. Ying, X. C. Hong, M. X. Wang, X. Zhang, S. Jia, Jian Wang* and S. Y. Li*. "Fully gapped superconducting state in Au2Pb: A natural candidate for topological superconductor"
Europhysics Letters 116, 67002 (2016)
Shengchun Shen#, Ying Xing#, Pengjie Wang#, Haiwen Liu, Hailong Fu, Yangwei Zhang, Lin He, X. C. Xie, Xi Lin*, Jiacai Nie* and Jian Wang*. "Observation of quantum Griffiths singularity and ferromagnetism at the superconducting LaAlO3/SrTiO3(110) interface" Physical Review B 94, 144517 (2016)
Ying Xing#, He Wang#, Chao-Kai Li#, Xiao Zhang, Jun Liu, Yangwei Zhang, Jiawei Luo, Ziqiao Wang, Yong Wang, Langsheng Ling, Mingliang Tian, Shuang Jia, Ji Feng*, Xiong-Jun Liu, Jian Wei* and Jian Wang*. "Superconductivity in topologically nontrivial material Au2Pb" npj Quantum Materials 1, 16005 (2016)
Huichao Wang#, Chao-Kai Li#, Haiwen Liu, Jiaqiang Yan, Junfeng Wang, Jun Liu, Ziquan Lin, Yanan Li, Yong Wang, Liang Li, David Mandrus, X. C. Xie, Ji Feng and Jian Wang*. "Chiral anomaly and ultrahigh mobility in crystalline HfTe5" Physical Review B 93, 165127 (2016)
Yangwei Zhang#, Honglie Ning#, Yanan Li, Yanzhao Liu and Jian Wang*. "Negative to positive crossover of the magnetoresistance in layered WS2" Applied Physics Letters 108, 153114 (2016)
He Wang#, Huichao Wang#, Haiwen Liu#, Hong Lu, Wuhao Yang, Shuang Jia, Xiong-Jun Liu*, X. C. Xie, Jian Wei* and Jian Wang*. "Observation of superconductivity induced by a point contact on 3D Dirac semimetal Cd3As2 crystals"
Nature Materials 15, 38 (2016)
Qingyan Wang, Wenhao Zhang, Zuocheng Zhang, Yi Sun, Ying Xing, Yayu Wang, Lili Wang*, Xucun Ma, Qi-Kun Xue and Jian Wang*. "Thickness dependence of superconductivity and superconductor–insulator transition in ultrathin FeSe films on SrTiO3(001) substrate" 2D Materials 2, 044012 (2015)
Zhang Xi, Liu Chao-Fei, Wang Jian*. "Recent experimental progress in low-dimensional superconductors"
Acta Physica Sinica 64, 217405 (2015)
Xing Ying and Wang Jian*. "Direct evidence of high temperature superconductivity in one-unit-cell FeSe films on SrTiO3 substrate by transport and magnetization measurements" Chinese Physics B 24,117404 (2015)
Ying Xing#, Hui-Min Zhang#, Hai-Long Fu#, Haiwen Liu#, Yi Sun, Jun-Ping Peng, Fa Wang, Xi Lin*, Xu-Cun Ma*, Qi-Kun Xue, Jian Wang*, X. C. Xie. "Quantum Griffiths singularity of superconductor-metal transition in Ga thin films"
Science 350, 542 (2015)
Yanfei Zhao#, Haiwen Liu#, Chenglong Zhang, Huichao Wang, Junfeng Wang, Ziquan Lin, Ying Xing, Hong Lu, Jun Liu, Yong Wang, Scott M. Brombosz, Zhili Xiao, Shuang Jia*, X. C. Xie* and Jian Wang*. "Anisotropic Fermi Surface and Quantum Limit Transport in High Mobility Three-Dimensional Dirac Semimetal Cd3As2" Physical Review X 5, 031037 (2015)
Yangwei Zhang, Xianghan Xu, Ying Xing, Huichao Wang, Hailong Fu, Xi Lin and Jian Wang*. "Growth and Electronic Transport Property of Layered BiOCl Microplates" Advanced Materials Interfaces 2, 1500194 (2015)
Yanfei Zhao#, Haiwen Liu#, Jiaqiang Yan, Wei An, Jun Liu, Xi Zhang, Huichao Wang, Yi Liu, Hua Jiang, Qing Li, Yong Wang, Xin-Zheng Li, David Mandrus, X. C. Xie, Minghu Pan* and Jian Wang*. "Anisotropic magnetotransport and exotic longitudinal linear magnetoresistance in  WTe2  crystals" Physical Review B 92, 041104(R) (2015)
Mingliang Tian#, Jian Wang#, Wei Nin, Thomas E. Mallouk* and Moses H. W. Chan*. "Surface Superconductivity in Thin Cylindrical Bi Nanowire" Nano Letters 15, 1487 (2015)
Hui-Min Zhang#, Yi Sun#, Wei Li#, Jun-Ping Peng, Can-Li Song, Ying Xing, Qinghua Zhang, Jiaqi Guan, Zhi Li, Yanfei Zhao, Shuaihua Ji, Lili Wang, Ke He, Xi Chen, Lin Gu, Langsheng Ling, Mingliang Tian, Lian Li, X.C. Xie, Jianping Liu, Hui Yang, Qi-Kun Xue, Jian Wang* and Xucun Ma*. "Detection of a Superconducting Phase in a Two-Atom Layer of Hexagonal Ga Film Grown on Semiconducting GaN(0001)" Physical Review Letters 114, 107003 (2015) (Editors’ suggestion)
Yanfei Zhao#, Haiwen Liu#, Xin Guo#, Ying Jiang, Yi Sun, Huichao Wang, Yong Wang, Han-Dong Li, Mao Hai Xie*, Xin-Cheng Xie* and Jian Wang*. "Crossover from 3D to 2D Quantum Transport in Bi2Se3/In2Se3Superlattices"
Nano Letters 14, 5244 (2014)
Yi Sun#, Wenhao Zhang#, Ying Xing, Fangsen Li, Yanfei Zhao, Zhengcai Xia, Lili Wang*, Xucun Ma, Qi-Kun Xue and Jian Wang*. "High temperature superconducting FeSe films on SrTiO3 substrates" Scientific Reports 4,6040 (2014)
Huichao Wang, Haiwen Liu, Cui-Zu Chang, Huakun Zuo, Yanfei Zhao, Yi Sun, Zhengcai Xia, Ke He*, Xucun Ma, X. C. Xie, Qi-Kun Xue and Jian Wang*. "Crossover between Weak Antilocalization and Weak Localization of Bulk States in Ultrathin Bi2Se3 Films" Scientific Reports 4,5817 (2014)
ZHANG Wen-Hao#, SUN Yi#, ZHANG Jin-Song, LI Fang-Sen, GUO Ming-Hua, ZHAO Yan-Fei, ZHANG Hui-Min, PENG Jun-Ping, XING Ying, WANG Hui-Chao, FUJITA Takeshi, HIRATA Akihiko, LI Zhi, DING Hao, TANG Chen-Jia, WANG Meng, WANG Qing-Yan, HE Ke, JI Shuai-Hua, CHEN Xi, WANG Jun-Feng, XIA Zheng-Cai, LI Liang, WANG Ya-Yu, WANG Jian*, WANG Li-Li,* CHEN Ming-Wei, XUE Qi-Kun*, MA Xu-Cun. "Direct Observation of High-Temperature Superconductivity in One-Unit-Cell FeSe Films" Chinese Physics Letters 31, 017401 (2014) (Editors’ choice in Science)
Yanfei Zhao#, Cui-Zu Chang#, Ying Jiang, Ashley DaSilva, Yi Sun, Huichao Wang, Ying Xing, Yong Wang, Ke He*, Xucun Ma, Qi-Kun Xue and Jian Wang*. "Demonstration of surface transport in a hybrid Bi2Se3/Bi2Te3 heterostructure"
Scientific Reports 3,3060 (2013)
Ying Xing, Yi Sun, Meenakshi Singh, Yan-Fei Zhao, Moses H.W.Chan, Jian Wang*. "Electronic transport properties of topological insulator films and low dimensional superconductors" Frontiers of Physics 8, 491 (2013)
Yi Sun, Jian Wang*, Weiwei Zhao, Mingliang Tian, Meenakshi Singh and Moses H. W. Chan. "Voltage-current properties of superconducting amorphous tungsten nanostrips" Scientific Reports 3,2307 (2013)
Zhaoquan Zeng, Timothy A. Morgan, Dongsheng Fan, Chen Li, Yusuke Hirono1, Xian Hu, Yanfei Zhao, Joon Sue Lee, Jian Wang*, Zhiming M.Wang*, Shuiqing Yu, Michael E. Hawkridge, Mourad Benamara and Gregory J. Salamo. "Molecular beam epitaxial growth of Bi2Te3 and Sb2Te3 topological insulators on GaAs (111) substrates: a potential route to fabricate topological insulator p-n junction" AIP Advances 3, 072112 (2013)
Liu Yi, Ma Zheng, ZhaoYan-Fei, Meenakshi Singh, Wang Jian*. "Transport properties of topological insulators films and nanowires" Chinese Physics B 22, 067302 (2013)
OU YongXi, SINGH Meenakshi, WANG Jian*. "Quantum transport in topological insulator hybrid structures—A combination of topological insulator and superconductor" Science China 55, 2226 (2012)
Jian Wang*, Handong Li, Cuizu Chang, Ke He, Joon Sue Lee, Haizhou Lu, Yi Sun, Xucun Ma, Nitin Samarth and Shunqing Shen Qikun Xue, Maohai Xie and Moses H. W. Chan*. "Anomalous Anisotropic Magnetoresistance in Topological Insulator Films" Nano Research 5, 739 (2012)
Jian Wang*, Yi Sun*, Mingliang Tian, Bangzhi Liu, Meenakshi Singhb and Moses H.W.Chan*. "Superconductivity in single crystalline Pb nanowires contacted by normal metal electrodes" Physical Review B 86, 035439 (2012)
Jian Wang*, Cui-Zu Chang*, Handong Li, Ke He, Duming Zhang, Meenakshi Singh, Xu-Cun Ma, Nitin Samarth, Maohai Xie, Qi-Kun Xue and M. H. W. Chan*. "Interplay between topological insulators and superconductors"
Physical Review B 85, 045415 (2012)
Jian Wang#*, Ashley M. DaSilva#, Cui-Zu Chang, Ke He, J. K. Jain, Nitin Samarth, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue and Moses H. W. Chan. "Evidence for electron-electron interaction in topological insulator thin films" Physical Review B 83, 245438 (2011)
Lin He*, Jian Wang*. "Periodic magnetoresistance oscillations induced by superconducting vortices in single crystal Au nanowires" Nanotechnology 22, 445704 (2011)
Jian Wang*, Jin-Feng Jia, Xu-Cun Ma, Quan-Tong Shen, Tie-Zhu Han, Ai-Zi Jin, Li Lu,Chang-Zhi Gu, Ming-Liang Tian, X. C. Xie and Qi-Kun Xue*. "Semiconductor-superconductor transition and magnetoresistance terraces in an ultrathin superconducting Pb nanobridge" Journal of Vacuum Science & Technology B 28, 678 (2010)
Jian Wang*, Meenakshi Singh, Mingliang Tian, Nitesh Kumar, Bangzhi Liu, Chuntai Shi, J.K. Jain, Nitin Samarth, T. E. Mallouk and M. H. W. Chan*. "Interplay between superconductivity and ferromagnetism in crystalline nanowires"
Nature Physics 6, 389 (2010)
Jian Wang*, Chuntai Shi, Mingliang Tian, Qi Zhang, Nitesh Kumar, J. K. Jain, T. E. Mallouk and M. H. W. Chan*. "Proximity-induced superconductivity in nanowires: minigap state and differential magnetoresistance oscillations"
Physical Review Letters 102, 247003 (2009)
Mingliang Tian*, Jian Wang*, Qi Zhang, Nitesh Kumar, Thomas E. Mallouk and Moses H. W.Chan*. "Superconductivity and quantum oscillations in crystalline Bi nanowire" Nano Letters 9, 3196 (2009)
Jian Wang*, Xu-Cun Ma, Shuai-Hua Ji, Yun Qi, Ying-Shuang Fu, Ai-Zi Jin, Li Lu, Chang-Zhi Gu, X. C. Xie, Mingliang Tian, Jin-Feng Jia and Qi-Kun Xue*. "Magnetoresistance oscillations of ultrathin Pb bridges" Nano Research 2, 671 (2009)
Jian Wang*, Xu-Cun Ma, Yun Qi, Shuai-Hua Ji, Ying-Shuang Fu, Li Lu, Ai-Zi Jin,Chang-Zhi Gu, X. C. Xie, Ming-Liang Tian, Jin-Feng Jia and Qi-Kun Xue*. "Dissipation in an ultrathin superconducting single-crystal Pb nanobridge"
Journal of Applied Physics 106, 034301 (2009)
Jian Wang, Xu-Cun Ma, Li Lu, Ai-Zi Jin, Chang-Zhi Gu, X. C. Xie, Jin-Feng Jia, Xi Chen and Qi-Kun Xue*. "Anomalous magnetoresistance oscillations and enhanced superconductivity in single-crystal Pb nanobelts" Applied Physics Letters 92, 233119 (2008)
Jian Wang*, Xu-Cun Ma, Yun Qi, Ying-Shuang Fu, Shuai-Hua Ji, Li Lu, X. C. Xie, Jin-Feng Jia, Xi Chen and Qi-Kun Xue*. "An unusual magnetoresistance effect in the heterojunction structure of an ultrathin single-crystal Pb film on silicon substrate" Nanotechnology 19, 475708 (2008)
Jian Wang*, Xu-Cun Ma, Yun Qi, Ying-Shuang Fu, Shuai-Hua Ji, Li Lu, Jin-Feng Jia and Qi-Kun Xue*. "Negative magnetoresistance in fractal Pb thin films on Si(111)" Applied Physics Letters 90, 113109 (2007)

Co-author Publications:

Kun Zhao, Haicheng Lin, Xiao Xiao, Wantong Huang, Wei Yao, Mingzhe Yan, Ying Xing, Qinghua Zhang, Zi-Xiang Li, Shintaro Hoshino, Jian Wang, Shuyun Zhou, Lin Gu, Mohammad Saeed Bahramy, Hong Yao, Naoto Nagaosa, Qi-Kun Xue, Kam Tuen Law, Xi Chen & Shuai-Hua Ji. "Disorder-induced multifractal superconductivity in monolayer niobium dichalcogenides" Nature Physics 15, 904-910 (2019)
M. Y. Zhang, Z. X. Wang, Y. N. Li, L. Y. Shi, D. Wu, T. Lin, S. J. Zhang, Y. Q. Liu, Q. M. Liu, J. Wang, T. Dong, and N. L. Wang. "Light-Induced Subpicosecond Lattice Symmetry Switch in MoTe2" Physical Review X 9, 021036 (2019)
E F Talantsev*, W P Crump, J O Island, Ying Xing, Yi Sun, Jian Wang and J L Tallon. "On the origin of critical temperature enhancement in atomically thin superconductors" 2D Materials 4, 025072 (2017)
Renzhong Du, Hsiu-Chuan Hsu, Ajit C. Balram, Yuewei Yin, Sining Dong, Wenqing Dai, Weiwei Zhao, DukSoo Kim, Shih-Ying Yu, Jian Wang, Xiaoguang Li, Suzanne E. Mohney, Srinivas Tadigadapa, Nitin Samarth, Moses H. W. Chan, Jainendra. K. Jain, Chao-Xing Liu and Qi Li "Robustness of topological surface states against strong disorder observed in Bi2Te3 nanotubes" Physical Review B 93, 195402 (2016)
Qing Li, Jiaqiang Yan, Biao Yang, Yunyi Zang, Junjie Zhang, Ke He, Menghao Wu, Yanfei Zhao, David Mandrus, Jian Wang, Qikun Xue, Lifeng Chi*, David J. Singh* and Minghu Pan*. "Interference evidence for Rashba-type spin splitting on a semimetallic WTe2 surface" Physical Review B 94, 115419 (2016)
Cai-Zhen Li, Li-Xian Wang, Haiwen Liu, Jian Wang, Zhi-Min Liao*, Da-Peng Yu. "Giant negative magnetoresistance induced by the chiral anomaly in individual Cd3As2 nanowires".Nature Communications 6, 10137 (2015)
Haifeng Du, Dong Liang, Chiming Jin, Lingyao Kong, Matthew J. Stolt, Wei Ning, Jiyong Yang, Ying Xing, Jian Wang, Renchao Che, Jiadong Zang*, Song Jin*, Yuheng Zhang and Mingliang Tian*. "Electrical probing of field-driven cascading quantized transitions of skyrmion cluster states in MnSi nanowires" Nature Communications 6, 7637 (2015)
Likai Li, Guo Jun Ye, Vy Tran, Ruixiang Fei, Guorui Chen, Huichao Wang, Jian Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Li Yang, Xian Hui Chen* and Yuanbo Zhang*. "Quantum oscillations in a two-dimensional electron gas in black phosphorus thin films" Nature Nanotechnology 10, 608 (2015)
Weike Wu, Yurong Ma*, Ying Xing, Yuzhe Zhang, Heng Yang, Qiang Luo, Jian Wang, Bin Li* and Limin Q. "Ca-Doped Strontianite − Calcite Hybrid Micropillar Arrays Formed via Oriented Dissolution and Heteroepitaxial Growth on Calcite" Crystal Growth Design 15, 2156 (2015)
Jingyu Sun, Teng Gao, Xiuju Song, Yanfei Zhao, Yuanwei Lin, Huichao Wang, Donglin Ma, Yubin Chen, Wenfeng Xiang, Jian Wang, Yanfeng Zhang* and Zhongfan Liu*. "Direct Growth of High-Quality Graphene on High-κ Dielectric SrTiO3 Substrates"Journal of the American Chemical Society 136, 6574 (2014)
Weiwei Zhao, Qingyan Wang, Minhao Liu, Wenhao Zhang, Yilin Wang, Mu Chen, Yang Guo, Ke He, Xi Chen, Yayu Wang, Jian Wang, Xincheng Xie, Qian Niu, Lili Wang, Xucun Ma, Jainendra Jain, M. H. W. Chan and Qi-Kun Xue. "Evidence for Berezinskii–Kosterlitz–Thouless transition in atomically flat two-dimensional Pb superconducting films" Solid State Communications 165, 59 (2013)
Mingliang Tian, Wei Ning, Zhe Qu, Haifeng Du, Jian Wang & Yuheng Zhang. "Dual evidence of surface Dirac states in thin cylindrical topological insulator Bi2Te3 nanowires" Scientific Reports 3, 1212 (2013)
J. Liang, J. Wang, A. Paul, B. J. Cooley, D. W. Rench. "Measurement and simulation of anisotropic magnetoresistance in single GaAs/MnAs core/shell nanowires" Applied Physics Letters 100, 182402 (2012)
Duming Zhang, Jian Wang, Ashley M. DaSilva, Joon Sue Lee, Humberto R. Gutierrez, Moses H. W. Chan, Jainendra Jain and Nitin Samarth. "Superconductingproximity effect and possible evidence for pearl vortices in a candidate topological insulator" Physical Review B 84,165120 (2011)
Meenkshi Singh, Jian Wang, Mingliang Tian, T. E. Mallouk and Moses H. W. Chan. "Antiproximity effect in aluminum nanowires with no applied magnetic field" Physical Review B 83, 220506 (R) (2011).
Ze-Lei Guan, Yan-Xiao Ning, Can-Li Song, Jian Wang, Jin-Feng Jia, Xi Chen, Qi-Kun Xue and Xucun Ma. "Sample-size dependence of the superconducting transition of ribbon-shaped Pb nanocrystals studied by scanning tunneling spectroscopy" Physical Review B 81, 054516 (2010)
Meenakshi Singh, Jian Wang, Mingliang Tian, Qi Zhang, Alexis Pereira, Nitesh Kumar,Thomas E. Mallouk and Moses H. W. Chan. "Synthesis and superconductivity of electrochemically grown single-crystal aluminum nanowires" Chemistry of Materials 21,5557 (2009)
Chunfeng Zhang, Fan Zhang, Xiao Wei Sun, Yi Yang, Jian Wang and Jian Xu. "Frequency- upconverted whispering-gallery mode lasing in ZnO hexagonal nanodisks" Optics Letters 34, 3349 (2009)
Weiwei Cai, Fei Pang, Jian Wang, Hui Liu, X. J. Liang, Q. K. Xue and D. M. Chen. "Ultrahigh vacuum, variable temperature, dual scanning tunneling microscope system operating under high magnetic field" Review of Scientific Instruments 78, 065108 (2007)
Peng Liu, Yurong Ma, Weiwei Cai, Zhenzhong Wang, Jian Wang, Limin Qi and Dongmin Chen. "Photoconductivity of single-crystalline selenium nanotubes" Nanotechnology 18, 205704 (2007)
Zengxia Mei, Xiaolong Du, Zhaoquan Zeng, Yang Guo, Jian Wang, Jinfeng Jia and Qikun Xue. "Two-Step Growth of MgO Films on Sapphire (0001) Substrates by Radio Frequency Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy" Chinese Physics Letters 21, 410 (2004)

Popular Science Articles:

王健. 物理学奖: 开启奇异物质的大门—拓扑相变与拓扑物质相的理论发现. 《科学世界》2016年11期 “2016年诺奖解读”.

Papers in Chinese:

章灿洵, 王健. "二维极限下的超导". 中国科技论文 13, 1937-1948 (2018)
刘彦昭,王慧超,刘海文, 王健. "拓扑材料中对数量子振荡的发现". 物理 48, 29-32 (2019)
刘海文, 王慧超, 王健. "是否存在稳定的高原子序数原子? ——狄拉克材料中的原子塌缩现象". 科学通报 63, 601 (2018)
叶树森#, 李佳宸#, 王健. "二维晶体中的高温超导与量子格里菲斯奇异性". 中国科学: 物理学 力学 天文学 48, 087406 (2018).
王健,刘超飞."拓扑超导体和马约拉纳费米子". 山东大学学报(理学版) 51(9), 1-10 (2016).
王立莉,王健,王亚愚,陈曦,季帅华,马旭村,薛其坤. "界面超导新进展:外延于SrTiO3衬底上的单层FeSe薄膜的超导转变温度超过40 K". 物理 43(03), 196-198 (2014).
邢颖,孙袆,赵弇斐,王健 . "拓扑绝缘体与低维超导体的电输运特性". 中国科学: 物理学 力学 天文学 43(10), 1151-1175 (2013)
王慧超,王健. "纳米尺度下拓扑绝缘体和超导体的电输运特性". 物理 41(11), 705-713 (2012)

Book Chapter

1. 王健 "量子材料中的新奇电子态", 中国科学院年度报告系列丛书 "2017科学发展报告"中第二章, 科学出版社.

2. Meenakshi Singh, Yi Sun, Jian Wang, "Superconductivity in nanoscale systems", Book chapter of "Superconductors-Properties,Technology, and Applications", ISBN 978-953-51-0545-9, Published: April 20, 2012,448 pages, Publisher: InTech, Chapters under CC BY 3.0 license.

Patents:

Jian Wang, Weiwei Cai, Xuejin Liang, Hui Liu, Dongmin Chen and Qikun Xue, “A Kind of New Sample Transfer Device for UHV System”, Application Number:200510080000.8, Publication Number: CN1700017, Publication Date: November 23rd, 2005, China
王健, 蔡伟伟, 梁学锦, 刘慧, 陈东敏, 薛其坤, "新型超高真空系统传样装置" 申请号: 200510080000.8, 公布号: CN1700017, 公布时间: 2005.11.23, 授权时间:2010.05.05, 国内专利
Jian Wang, Weiwei Cai, Xuejin Liang, Hui Liu, Dongmin Chen and Qik un Xue, “New Sample Receiving Stage for UHV System”, Application Number: 200520112523.1, Publication Number: CN2879192, Publication Date: March 14th, 2007, China
王健, 蔡伟伟, 梁学锦, 刘慧, 陈东敏, 薛其坤, "一种用于新型超高真空系统传样装置的样品接收台" 申请号: 200520112523.1, 公布号: CN2879192, 公布时间: 2007.03.14, 授权时间:2007.03.14, 国内专利
Jian Wang, Weiwei Cai, Xuejin Liang, Hui Liu, Dongmin Chen and Qikun Xue, “New Sample Holder for UHV System”, Application Number: 200520112522.7, Publication Number: CN2837850, Publication Date: November 15th, 2006, China
王健, 蔡伟伟, 梁学锦, 刘慧, 陈东敏, 薛其坤, "用于超高真空系统传样装置的样品托" 申请号:200520112522.7, 公布号: CN2837850, 公布时间: 2006.11.15, 授权时间:2006.11.15, 国内专利
Jian Wang, Weiwei Cai, Xuejin Liang, Hui Liu, Dongmin Chen and Qikun Xue, “New Isolation Stage for UHV STM System”, Application Number: 200520113301.1, Publication Number: CN2837830, Publication Date: November 15th, 2006, China
王健, 蔡伟伟, 梁学锦, 刘慧, 陈东敏, 薛其坤, "用于超高真空扫描隧道显微镜系统的减震台" 申请号:200520113301.1, 公布号: CN2837830, 公布时间: 2006.11.15, 授权时间:2006.11.15, 国内专利
Jian Wang, Weiwei Cai, Xuejin Liang, Hui Liu, Dongmin Chen and Qikun Xue, “A Kind of New 5 Dimensional Manipulator with LN2 Cooling System”, Application Number: 200520122119.2, Publication Number: CN2837847, Publication Date: November 15th, 2006, China
王健, 蔡伟伟, 梁学锦, 刘慧, 陈东敏, 薛其坤, "一种用于超高真空系统的五维低温样品操纵台" 申请号:200520122119.2, 公布号: CN2837847, 公布时间: 2006.11.15, 授权时间:2006.11.15, 国内专利
Jian Wang, Weiwei Cai, Xuejin Liang, Hui Liu, Dongmin Chen and Qikun Xue, “New UHV in-situ Growth, Imaging and Measurement System”,Application Number: 200520132651.2, Publication Number: CN2837831, Publication Date: November 15th, 2006, China
王健, 蔡伟伟, 梁学锦, 刘慧, 陈东敏, 薛其坤, "新型超高真空原位生长、表征和测试系统" 申请号:200520132651.2, 公布号: CN2837831, 公布时间: 2006.11.15, 授权时间:2006.11.15, 国内专利
王健, 马铮, 刘易, 赵弇斐, 王慧超, "一种基于拓扑绝缘体的磁场测量计及其测量方法",专利号:ZL 2013 1 0412512.4, 专利申请时间:2013.09.11,授权时间:2015.07.01, 国内专利
8 王健, 张扬威,徐祥翰,"一种利用水热法制备小尺寸氯氧化铋晶片的方法",专利号:ZL 2014 1 0662537.4, 专利申请时间:2014.11.19,授权时间:2017.01.18, 国内专利
9 王健, 刘易,赵弇斐,"一种基于拓扑半金属的FET和HEMT及其制备方法",专利号:ZL 2015 1 0337336.1, 专利申请时间:2015.06.17,授权时间:2018.04.27, 国内专利