Recent Selected Publications (Selection out of 320 since 1987)

[66] Zhiwen Shi, Chenhao Jin, Wei Yang, Long Ju, Jason Horng, Xiaobo Lu, Hans A. Bechtel, Michael C. Martin, Deyi Fu, Junqiao Wu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yuanbo Zhang, Xuedong Bai, Enge Wang , Guangyu Zhang and Feng Wang, Nature Phys. 10, 743(2014), ¡°Gate-dependent pseudospin mixing in graphene/boron nitride moir¨¦ superlattices¡±

[65] Kaihui Liu, Chenhao Jin, Xiaoping Hong, Jihoon Kim, Alex Zettl, Enge Wang and Feng Wang, Nature Phys. 10, 737(2014), ¡°Van der Waals-coupled electronic states in incommensurate double-walled carbon nanotubes¡±

[64] Ji Chen, Jing Guo, Xiangzhi Meng, Jinbo Peng, Jiming Sheng, Limei Xu, Ying Jiang, Xin-Zheng Li and En-Ge Wang , Nature Communication 5, 4056(2014), ¡°An unconventional bilayer ice structure on a NaCl(001) film¡±

[63] Kaihui Liu, Xiaoping Hong, Sangkook Choi, Chenhao Jin, Rodrigo B. Capaz, Jihoon Kim, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Steven G. Louie, Enge Wang, and Feng Wang, PNAS (2014), ¡°Systematic determination of absolute absorption cross-section of individual carbon nanotubes¡±

[62] Jian-Tao Wang, Changfeng Chen, Enge Wang and Yoshiyuki Kawazoe, SCIENTIFIC REPORTS 4, 4339-4344(2014), ¡°A New Carbon Allotrope with Six-Fold Helical Chains in all-sp2 Bonding Networks¡±

[61] Jing Guo, Xiangzhi Meng, Ji Chen, Jinbo Peng, Jiming Sheng, Xin-Zheng Li, Limei Xu, Jun-Ren Shi, Enge Wang* and Ying Jiang, Nature Materials 13, 184(2014), ¡°Real-space imaging of interfacial water with submolecular resolution¡± (Highlighted as Research Highlight in Nature China, http://w ww.nature.com/nchina/2014/140212/full/nchina.2014.5.html)

[60] Chongqin Zhu, Hui Li, Xiao Cheng Zeng, E. G. Wang and Sheng Meng, Sci. Report 3, 6344(2013),¡°Quantized Water Transport: Ideal Desalination through Graphyne-4 Membrane¡±

[59] Kaihui Liu, Xiaoping Hong, Qin Zhou, Chenhao Jin, Jinghua Li, Weiwei Zhou, Jie Liu, Enge Wang, Alex Zettl and Feng Wang, Nature Nanotechnology 8, 917(2013), ¡°High-throughput optical imaging and spectroscopy of individual carbon nanotubes in devices¡±

[58] Georgios A. Tritsaris, Efthimios Kaxiras, Sheng Meng, and Enge Wang, Nano Lett. 13, 2258(2013), ¡°Adsorption and Diffusion of Lithium on Layered Silicon for Li-Ion Storage¡±

[57] Ji Chen, Xin-Zheng Li, Qianfan Zhang, Matthew I. J. Probert, Chris J. Pickard, Richard J. Needs, Angelos Michaelides & Enge Wang*, Nature Communications 4, 2064(2013), ¡°Quantum simulation of low-temperature metallic liquid hydrogen¡±

[56] Kaihui Liu, Xiaoping Hong, Muhong Wu, Fajun Xiao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Joel W. Ager, Shaul Aloni, Alex Zettl, Enge Wang & Feng Wang, Nature Communications 4, 1375 (2013),  (http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n1/full/ncomms2367.html )¡°Quantum-coupled radial-breathing oscillations in double-walled carbon nanotubes¡±

[55] Shize Yang, Lifen Wang, Xuezeng Tian, Zhi Xu, Wenlong Wang, Xuedong Bai, and Enge Wang, Adv. Mater 24, 4682(2012), ¡°The Piezotronic Effect of Zinc Oxide Nanowires Studied by In Situ TEM¡±

[54] Peng Gao, Christopher T. Nelson, Jacob R. Jokisaari, Yi Zhang, Seung-Hyub Baek, Chung Wung Bark, Enge Wang , Yuanming Liu, Jiangyu Li, Chang-Beom Eom,?and Xiaoqing Pan, Adv. Mater .24, 1106(2012), Direct Observations of Retention Failure in Ferroelectric Memories

[53] Ph. Ebert, S. Landrock, Y. Jiang, K. H. Wu, Enge Wang, and R. E. Dunin-Borkowski, Nano Letters 12, 5845(2012), ¡°Electronically nanlloyed state of a statistical single atomic layer semiconductor alloy¡±

[52] Zhaoru Sun, Ding Pan, Limei Xu and Enge Wang*, Proceedings of the National Academy of Sciences 109, 201206879(2012) (www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1206879109 ), ¡°Role of proton ordering in adsorption preference of polar molecule on ice surface¡±. (Highlighted in Nature China (Sept.5, 2012), http://www.nature.com/nchina/2012/120905/full/nchina.2012.60.html )

[51] Ting Cao, Gang Wang, Wenpeng Han, Huiqi Ye, Chuanrui Zhu, Junren shi, Qian niu, Pingheng Tan, Enge Wang* , Baoli Liu & Ji Feng, Nature Communications 3, 887(2012), ¡°Valley-selective circular dichroism of monolayer molybdenum disulphide¡± (Highlighted as News and Views in Nature Nanotechmnology (July 1, 2012))

[50] Kaihui Liu, Jack Deslippe, Fajun Xiao, Rodrigo B. Capaz, Xiaoping Hong, Shaul Aloni, Alex Zettl, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Steven G. Louie, Enge Wang* and Feng Wang, Nature Nanotechnology 7,325 (online: 15 APRIL 2012 | DOI: 10.1038/NNANO.2012.52), ¡°An atlas of carbon nanotube optical transitions¡±

[49] Xiaoxia Yang, Lei Liu, Muhong Wu, Wenlong Wang, Xuedong Bai, and Enge Wang* , J. AM. CHEM. SOC. 133, 13216(2011), ¡°Wet-Chemistry-Assisted Nanotube-Substitution Reaction for High-Efficiency and Bulk-Quantity Synthesis of Boron- and Nitrogen-Codoped Single-Walled Carbon Nanotubes¡±

[48] Peng Gao, Christopher T. Nelson, Jacob R. Jokisaari, Seung-Hyub Baek, Chung Wung Bark, Yi Zhang, Enge Wang , Darrell G. Schlom, Chang-Beom Eom, and Xiaoqing Pan, Nature Coomunications 2, 591(2011) (online 10.1038/ncomms1600, 20 December 2011), ¡°Revealing the role of defects in ferroelectric switching with atomic resolution¡±

[47] Christopher T. Nelson, Peng Gao, Jacob R. Jokisaari, Colin Heikes, Carolina Adamo, Alexander Melville, Seung-Hyub Baek, Chad M. Folkman, Benjamin Winchester, Yijia Gu, Yuanming Liu, Kui Zhang, Enge Wang , Jiangyu Li, Long-Qing Chen, Chang-Beom Eom, Darrell G. Schlom, Xiaoqing Pan, Science 334, 968(2011), ¡°Domain Dynamics During Ferroelectric Switching¡±

[46] M.Watkins, D. Pan, E. G.Wang , A. Michaelides, J. VandeVondele and B. Slater, Nature Materials 10, 794(2011) (online 10.1038/NMAT3096, 04 September 2011), ¡°Large variation of vacancy formation energies in the surface of crystalline ice¡± (Highlighted as News and Views in Nature Materials 10, 725 (2011))

[45] Wangyang Fu, Shengyong Qin, Lei Liu, Tae-Hwan Kim, Sondra Hellstrom, Wenlong Wang, Wenjie Liang, Xuedong Bai, An-Ping Li, and Enge Wang , Nano Letters 11, 1913(2011), ¡°Ferroelectric Gated Electrical Transport in CdS Nanotetrapods¡±.

[44] Lei Liu, Yingli Zhang, Wenlong Wang, Changzhi Gu, Xuedong Bai, and Enge Wang, Adv. Mater. 23, 1246 ( 2011 ) , ¡°Nanosphere Lithography for the Fabrication of Ultranarrow Graphene Nanoribbons and On-Chip Bandgap Tuning of Graphene¡±

[43] Zhiyong Wang, Hong Li, Zheng Liu, Zujin Shi, Jing Lu, Kazu Suenaga, Soon-Kil Joung, Toshiya Okazaki, Zhennan Gu, Jing Zhou, Zhengxiang Gao, Guangping Li, Stefano Sanvito, Enge Wang , and Sumio Iijima, J. AM. CHEM. SOC. 132, 13840(2010), ¡°Mixed Low-Dimensional Nanomaterial: 2D Ultranarrow MoS2 Inorganic Nanoribbons Encapsulated in Quasi-1D Carbon Nanotubes¡±

[42] Qianfan Zhang, Wenxing Zhang, Wenhui Wan, Yi Cui, and Enge Wang , Nano Letters 9 £¬ 921 (20 10 ) ¡°Lithium Insertion In Silicon Nanowires: An ab Initio Study¡±.

[41] Jian-Tao Wang, Changfeng Chen, Enge Wang , and Yoshiyuki Kawazoe, Phys. Rev. Lett. 105, 116102(2010) ¡°Magic Monatomic Linear Chains for Mn Nanowire Self-Assembly on Si(001)¡±

[40] Peng Gao, Zhenchuan Kang, Wangyang Fu, Wenlong Wang, Xuedong Bai, and Enge Wang , J. AM. CHEM. SOC. 132, 4197(2010), ¡°Electrically Driven Redox Process in Cerium Oxides¡±

[39] Wangyang Fu, Zhi Xu, Xuedong Bai, Changzhi Gu, and Enge Wang , Nano Letters 9 £¬ 921 (2009) ¡°Intrinsic Memory Function of Carbon Nanotube-based Ferroelectric Field-Effect Transistor¡±.

[38] Kaihui Liu, Wenlong Wang, Zhi Xu, Xuedong Bai, Enge Wang* , Yagang Yao, Jin Zhang, and Zhongfan Liu, J. Am. Chem. Soc. 131, 62 (2009) Chirality-Dependent Transport Properties of Double-Walled Nanotubes Measured in Situ on Their Field-Effect Transistors¡±.

[37] Qianfan Zhang, G. Wahnstron, M.E. Bjorketun, S.W. Gao, and Enge Wang, Physics Review Letters 101,215902(2008) ¡°Path Integral Treatment of Proton Transport Processes in BaZrO 3 ¡±.

[36] Ding Pan, Li-Min Liu, Gareth A. Tribello, Ben Slater, Angelos Michaelides, and Enge Wang, Phys. Rev. Lett. 101, 155703(2008) ¡°Surface Energy and Surface Proton Order of Ice Ih¡±.

[35] Zhi Xu, Wengang Lu, Wenlong Wang, Changzhi Gu, Kaihui Liu, Xuedong Bai, E.G. Wang, and Hongjie Dai, Adv. Mater. 20, 3615 ( 2008 ). ¡°Converting Metallic Single-Walled Carbon Nanotubes into Semiconductors via Boron-Nitrogen co-doping¡±.

[34] Xiaolin Li, Guangyu Zhang, Xuedong Bai, Xiaoming Sun, Xinran Wang, Enge Wang and Hongjie Dai, Nature Nanotechnology 3, 538(2008). ¡°Highly conducting graphene sheets and Langmuir¨CBlodgett films¡±

[33] Wenlong Wang, Y. Bando, Chunyi Zhi, Wangyang Fu, E.G. Wang, and D. Golberg, J. Am. Chem. Soc . 1 30 , 8144 (200 8 ). ¡° Aqueous Noncovalent Functionallization and Controlled Near-Surface Carbon Doping of Multiwalled Boron Nitride Nanotubes¡±

[32] Mina Yoon, Shenyuan Yang, Christian Hicke, E .G. Wang, David Geohegan, and Zhenyu Zhang, Phys. Rev. Lett. 100, 206806(2008) ¡°Calcium as the Superior Coating Metal in Functionalization of Carbon Fullerenes for High-Capacity Hydrogen Storage¡±

[31] Lei Liao,Kaihui Liu, Wenlong Wang, Xuedong Bai, E .G. Wang, Yueli Liu, Jinchai Li, and Chang Liu £¬ J. Am. Chem. Soc . 129, 9562(2007). ¡°Multiwall Boron Carbonitride/Carbon Nanotube Junction and Its Rectification Behavior¡±

[30] Lixin Zhang, E.G. Wang, Q.K. Xue, S.B. Zhang, and Z. Zhang, Phys. Rev. Lett. 97,126103(2006). ¡°Generalized Electron Counting in Determination of Metal-Induced Reconstruction of Compound Semiconductor Surfaces ¡±

[29] J.T. Wang, C. Chen, E.G. Wang , D.S. Wang, H. Mizuseki, and Y. Kawazoe, Phys. Rev. Lett. 97, 046103(2006). ¡±Two-stage rotation mechanism for group-V precursor dissociation on Si(001).¡±

[28] W. L. Wang, X. D. Bai, K. H. Liu, Z. Xu, D. Golberg, Y. Bando, and E. G. Wang£¬ J. Am. Chem. Soc . 128, 6530(2006). ¡°Direct Synthesis of B-C-N Single-Walled Nanotubes by Bias-Assisted Hot Filament Chemical Vapor Deposition¡±

[27] Zhi Xu, X.D. Bai, Z.L. Wang, and E.G. Wang, J. Am. Chem. Soc . 128, 1052(2006). ¡°Multiwall carbon nanotubes made of monocharility graphite shells¡±

[26] Y. Guo, Y.F. Zhang, X.Y. Bao, T.Z. Han, Z. Tang, L.X. Zhang, W.G. Zhu, E.G. Wang, Q. Niu, Z.Q. Qiu, J.F. Jia, Z.X Zhao, and Q.K. Xue, Science 306, 1915(2004), ¡°Superconductivity modulated by quantum size effects¡±

[25] Y. Jia, W.G. Zhu, E.G. Wang , Y.P. Huo, and Zhenyu Zhang, Phys. Rev. Lett. 94 £¬ 086101(2005), ¡°Initial stages of Ti growth on diamond (100) surfaces: From single adatom diffusion to quantum wire formation¡±

[24] N. Y. Huang, J. C. She, Jun Chen, S. Z. Deng, N. S. Xu, H. Bishop, S. E. Huq, L. Wang, D. Y. Zhong, E. G. Wang , and D. M. Chen, Phys. Rev. Lett. 93, 075501(2004),¡± Mechanism responsible for initiating carbon nanotube vacuum breakdown¡±

[23] Wenguang Zhu, H. H. Weitering, E. G. Wang, Efthimios Kaxiras and Zhenyu Zhang, Phys. Rev. Lett. 93, 126102(2004), ¡°Contrasting growth modes of Mn on Ge(100) and Ge(111) surfaces: subsurface segregation versus intermixing¡±

[22] Jiandong Guo, Chunlei Yang, Z. M. Li, Ming Bai, H. J. Liu, G. D. Li, E. G. Wang, C. T. Chan, Z. K. Tang, W. K. Ge, and Xudong Xiao, Phys. Rev. Lett. 93, 017402(2004), ¡°Efficient Visible Photoluminescence from Carbon Nanotubes in Zeolite Templates¡±

[21] Jianjun Yang, S. Meng, L.F. Xu, and E. G. Wang, Phys. Rev. Lett. 92, 146102(2004) ¡°Ice Tessellation on a Hydroxylated Silica Surface¡±

[20] W. G. Zhu, F. B. Mongeot, U. Valbusa, E. G. Wang, and Zhenyu Zhang, Phys. Rev. Lett. 92 , 106102 (2004) ¡°Adatom Ascending at Step Edges and Faceting on fcc Metal (110) Surfaces¡±

[19] Y. G. Yao, L. Kleinman, A.H. MacDonald, J. Sinova, T. Jungwirth, D.S. Wang, E.G. Wang, and Q. Niu, Phys. Rev. Lett. 92, 037204(2004). ¡°First principles calculation of anomalous hall conductivity in ferromagnetic bcc Fe¡±

[18] K.H. Wu, Y. Fujikawa, T. Nagao, Y. Hasegawa, Q.K. Xue, E.G. Wang, T. Briere, V. Kumar, Y. Kawazoe, S.B. Zhang, and T. Sakurai, Phys. Rev. Lett. 91, 126101(2003). ¡°Na adsoeption on the Si(111)-(7X7) surface: From two-dimensional gas to nanocluster array¡±.

[17] F.B. Mongeot, Wenguang Zhu, A. Molle, R. Buzio, C. Boragno, U. Valbusa, E.G. Wang, and Zhenyu Zhang, Phys. Rev. Lett. 91, 016102(2003) ¡°Nanocrystal Formation and Faceting Instability in Al(110) Homoepitaxy True Upward Adatom Diffusion at step Edges and Island Corners¡±

[16] G. Y. Zhang, X. Jiang, and E. G. Wang, Science 300, 472(2003) ¡°Tubular Graphite Cones.¡±

[15] S. Meng, L. F. Xu, E. G. Wang, and S.W. Gao, Phys. Rev. Lett. 89 £¬ 176104 (2002) ¡° Vibrational Recognition of Hydrogen-bonded Water Networks on a Metal Surface¡±

[14] J. Wu, E. G. Wang, K. Varga, B.G. Liu, S. T. Panfelides, and Zhenyu Zhang, Phys. Rev. Lett. 89£¬ 146103 (2002) ¡°Island Shape Selection in Pt(111) Submonolayer Homoepitaxy without or with CO as Adsorbates¡±

[13] Y.G. Yao, Ph. Ebert, M.Z. Li, Zhenyu Zhang, and E. G. Wang, Phys. Rev. B 66, 041407(2002) (Rapid Communication) ¡°Decay Characteristics of Two-dimensional Islands on Strongly Anisotropic Surfaces¡±

[12] M.Z. Li, J.F. Wendelken, B.G. Liu, E.G. Wang, and Zhenyu Zhang, Phys. Rev. Lett. 86, 2345(2001) ¡°Decay Characteristics of Surface Mounds with Contrasting Interlayer Mass Transport Channels¡±

[11] J. X. Zhong, E. G. Wang, Q. Niu, and Z. Zhang, Phys. Rev. Lett. 84, 3895 (2000) ¡°Morphological symmetry breaking during epitaxial growth at grazing incidence¡±

[10] B.G. Liu, J. Wu, E. G. Wang , and Zhenyu Zhang, Phys. Rev. Lett. 83, 1195 (1999) ¡°Two-dimensional pattern formation in surfactant-mediated epitaxial growth¡±

[9] X. Ma and E.G. Wang , Appl. Phys. Lett. 78, 978 (2001) ¡°CNx/Carbon Nanotube Junctions Synthesized by Microwave Chemical Vapor Deposition"

[8] X. Ma, E.G. Wang , R. D. Tilley, D. A. Jefferson, and W. Zhou, Appl. Phys. Lett. 77, 4136 (2000) ¡°Size-Controlled Short Nanotubes: Growth and Formation Mechanism¡±

[7] X. Ma, E.G. Wang, W. Zhou, D. A. Jefferson, J. Chen, S.Z. Deng, N.S. Xu, and J. Yuan, Appl. Phys. Lett. 75, 3105(1999) ¡°Polymerized

carbon nitrogen nanobells and their field emission¡±

[6] X.D. Bai, E. G. Wang, J. Yu, and H. Yang, Appl. Phys. Lett. 77, 67(2000)¡°Blue-violet PL from large-scale highly alinged BCN nanofibers¡±

[5] X. D. Bai, J. D. Guo, Jie, Yu, E. G. Wang, Jun Yuan, and W. Zhuo, Appl. Phys.Lett. 76, 2624(2000) ¡°Synthesis and field emission behavior of highly oriented boron carbonitride nanofibers¡±

[4] J. Yu, E.G. Wang, and X. D. Bai, Appl. Phys. Lett. 78, 2226(2001) ¡°Electron field emission from carbon nanoparticles prepared by microwave-plasma chemical-vapor deposition¡±

[3] J. Yu, J. Ahn, S.F. Yoon, Q. Zhang, Rusli, B. Gan, K. Chew, M. B. Yu, X. D. Bai, and E. G. Wang, Appl. Phys. Lett. 77, 1949(2000) ¡°Semiconducting boron carbonitride nanostructures: Nanotubes and nanofibers¡±

[2] J. Yu and E.G. Wang , Appl. Phys. Lett. 74, 2948 (1999). ¡°Turbostratic B-C-N film and its field emitting behavior¡±

[1] E.G.Wang , Progress in Materials Science 41 (Monograph) , 241(1997). ¡°Research on Carbon Nitrides¡±. ( review article )

 

Full list of published books and papers.