Organizing committees


Local organizing committee

Qing-Hong Cao (PKU),
Bin Chen (PKU),
Hong-Jian He (Tsinghua U),
Chong-Sheng Li (PKU, Co-chair),
Chuan Liu(PKU/CHEP),
Chun Liu(CAS-ITP),
Cai-Dian Lu(CAS-IHEP),
Ya-Jun Mao (PKU),
Qing Wang (Tsinghua U),
Zhi-Zhong Xing (CAS-IHEP)
Jin-Min Yang (CAS-ITP),
Tzu-Chiang Yuan (AS, Taiwan),
Yu-Feng Zhou (CAS-ITP),
Shou-Hua Zhu (PKU, Co-chair)

International advisory committee

Ignatios Antoniadis (CERN)
Wim de Boer (Karsruhe)
Marcela Carena (Fermilab & Chicago)
Mirjam Cvetic (Pennsylvania)
Athanasios Dedes (Ioannina)
Keith Dienes (Arizona)
Herbi Dreiner (Bonn)
John Ellis (King’s College &CERN)
Jonathan L. Feng (UC, Irvine)
Gian F. Giudice (CERN)
Kaoru Hagiwara (KEK)
Tao Han (Pittsburg)
Gordon L. Kane (Michigan)
Jihn E. Kim (Seoul National U)
Paul G. Langacker (IAS)
Joseph D. Lykken (Fermilab)
Rabindra N. Mohapatra (Maryland)
Pran Nath (Northeastern)
Graham G. Ross (Oxford)
Shu-Fang Su (Arizona)
Lian-Tao Wang (Chicago)