About us

Welcome to Yu Ye's research group in the School of Physics at Perking University. We are interested in light-matter interactions and electrical properties in condensed matter physics, with an emphasis on novel physical phenomena emerging in atomically-thin materials, van der Waals heterostructures and surfaces/interfaces by nanoscale device designs, optical spectroscopy, electrical transport, and scanning photocurrent measurements.


Recent Publications

[50] Controllable 2H-to-1T' phase transition in few-layer MoTe2
Yuan Tan, Fang Luo, Mengjian Zhu, Xiaolong Xu, Yu Ye, Bing Li, Guang Wang, Wei Luo, Xiaoming Zheng, Nannan Wu, Yayun Yu, Shiqiao Qin and Xueao Zhang, Nanoscale, DOI:10.1039/C8NR06115G.

[49] Simulations of quantum transport in sub-5 nm monolayer phosphorene transistors
Ruge Quhe, Qiuhui Li, Qiaoxuan Zhang, Yangyang Wang, Han Zhang, Jingzhen Li, Xiuying Zhang, Dongxue Chen, Kaihui Liu, Yu Ye, Lun Dai, Feng Pan, Ming Lei and Jing Lu, Physical Review Applied, 10, 024022 (2018).

[48] Electric-field control of magnetism in few-layered van der Waals ferromagnetic semiconductor
Zhi Wang, Tongyao Zhang, Mei Ding, Baojun Dong, Yanxu Li, Maolin Chen, Xiaoxi Li, Jianqi Huang, Hanwen Wang, Xiaotian Zhao, Yong Li, Da Li, Chuankun Jia, Lidong Sun, Huaihong Guo, Yu Ye, Dongming Sun, Yuansen Chen, Teng Yang, Jing Zhang, Shimpei Ono, Zheng Han and Zhidong Zhang, Nature Nanotechnology, DOI:10.1038/s41565-018-0186-z.

[47] Engineering edge sites of fractal-shaped single-layer MoS2 catylysts for high-efficiency hydrogen evolution
Yi Wan, Zeyao Zhang, Xiaolong Xu, Zhihong Zhang, Pan Li, Xin Fang, Kun Zhang, Kai Yuan, Kaihui Liu, Guangzhao Ran, Yan Li✉, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Nano Energy, DOI:10.1016/j.nanoen.2018.02.027.

[46] Epitaxial single-layer MoS2 on GaN with enhanced valley helicity
Yi Wan, Jun Xiao, Jingzhen Li, Xin Fang, Kun Zhang, Lei Fu, Pan Li, Zhigang Song, Hui Zhang, Yilun Wang, Mervin Zhao, Jing Lu, Ning Tang, Guangzhao Ran, Xiang Zhang, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.201703888.

Lab News

April 2018: Yu presented an invited talk of "Emerging of physical properties of single-layer transition metal dichalcogenide" at Fudan University, Shanghai.

February 2018: Yi's engineerging edge sites of fractal-shaped single-layer MoS2 catylsts for high-efficiency hydrogen evolution work was published on Nano Energy, congratulations!

January 2018: Yu presented an invited talk of "Desired two-dimensional materials' properties realized by designed growth" at UK-China 2D Materials Conference, Manchester.

December 2017: Yu invited Professor Yongji Gong from Beihang University give a talk of "Two-dimensional materials design, synthesis and charaterization" at "The Forum on Condensed Matter Physics, Peking Univerity".

December 2017: Yi's epitaxial single-layer MoS2 on GaN with enhanced valley helicity work was published on Advanced Materials, congratulations!

  • Address: West 333, School of Physics, Peking University, Beijing 100871
  • Email: ye_yu@pku.edu.cn
  • Phone: (86)10-62756453