About us

Welcome to Yu Ye's research group in the School of Physics at Perking University. We are interested in light-matter interactions and electrical properties in condensed matter physics, with an emphasis on novel physical phenomena emerging in atomically-thin materials, van der Waals heterostructures and surfaces/interfaces by nanoscale device designs, optical spectroscopy, electrical transport, and scanning photocurrent measurements.


Recent Publications

[48] Electric-field control of magnetism in few-layered van der Waals ferromagnetic semiconductor
Zhi Wang, Tongyao Zhang, Mei Ding, Baojun Dong, Yanxu Li, Maolin Chen, Xiaoxi Li, Jianqi Huang, Hanwen Wang, Xiaotian Zhao, Yong Li, Da Li, Chuankun Jia, Lidong Sun, Huaihong Guo, Yu Ye, Dongming Sun, Yuansen Chen, Teng Yang, Jing Zhang, Shimpei Ono, Zheng Han and Zhidong Zhang, Nature Nanotechnology, DOI:10.1038/s41565-018-0186-z.

[47] Engineering edge sites of fractal-shaped single-layer MoS2 catylysts for high-efficiency hydrogen evolution
Yi Wan, Zeyao Zhang, Xiaolong Xu, Zhihong Zhang, Pan Li, Xin Fang, Kun Zhang, Kai Yuan, Kaihui Liu, Guangzhao Ran, Yan Li✉, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Nano Energy, DOI:10.1016/j.nanoen.2018.02.027.

[46] Epitaxial single-layer MoS2 on GaN with enhanced valley helicity
Yi Wan, Jun Xiao, Jingzhen Li, Xin Fang, Kun Zhang, Lei Fu, Pan Li, Zhigang Song, Hui Zhang, Yilun Wang, Mervin Zhao, Jing Lu, Ning Tang, Guangzhao Ran, Xiang Zhang, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.201703888.

[45] A mixed-dimensional light-emitting diode based on a p-MoS2 nanosheet and an n-CdSe nanowire
Pan Li, Kai Yuan, Der-Yuh Lin, Xiaolong Xu, Yilun Wang, Yi Wan, Haoran Yu, Kun Zhang, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Nanoscale, DOI:10.1039/c7nr05706g.

[44] Nonvolatile MoS2 field effect transistors directly gated by single crystalline epitaxial ferroelectric
Zhongyuan Lu, Claudy Serrao, Asif Islam Khan, Long You, Justin C. Wong, Yu Ye, Hanyu Zhu, Xiang Zhang and Sayeef Salahuddin, Applied Physics Letters, 111, 023104 (2017).

Lab News

April 2018: Yu presented an invited talk of "Emerging of physical properties of single-layer transition metal dichalcogenide" at Fudan University, Shanghai.

February 2018: Yi's engineerging edge sites of fractal-shaped single-layer MoS2 catylsts for high-efficiency hydrogen evolution work was published on Nano Energy, congratulations!

January 2018: Yu presented an invited talk of "Desired two-dimensional materials' properties realized by designed growth" at UK-China 2D Materials Conference, Manchester.

December 2017: Yu invited Professor Yongji Gong from Beihang University give a talk of "Two-dimensional materials design, synthesis and charaterization" at "The Forum on Condensed Matter Physics, Peking Univerity".

December 2017: Yi's epitaxial single-layer MoS2 on GaN with enhanced valley helicity work was published on Advanced Materials, congratulations!

  • Address: West 333, School of Physics, Peking University, Beijing 100871
  • Email: ye_yu@pku.edu.cn
  • Phone: (86)10-62756453