About us

Welcome to Yu Ye's research group in the School of Physics at Perking University. We are interested in light-matter interactions and electrical properties in condensed matter physics, with an emphasis on novel physical phenomena emerging in atomically-thin materials, van der Waals heterostructures and surfaces/interfaces by nanoscale device designs, optical spectroscopy, electrical transport, and scanning photocurrent measurements.


Recent Publications

[59] Gate tunable giant anisotropic resistance in ultra-thin GaTe
Hanwen Wang, Maolin Chen, Mengjian Zhu, Yaning Wang, Baojuan Dong, Xingda Sun, Xiaorong Zhang, Shimin Cao, Xiaoxi Li, Jianqi Huang, Lei Zhang, Weilai Liu, Dongming Sun, Yu Ye, Kepeng Song, Jianjian Wang, Yu Han, Teng Yang, Huaihong Guo, Chengbing Qin, Liantuan Xiao, Jing Zhang, Jianhao Chen, Zheng Han and Zhidong Zhang, Nature Communications, 10, 2302 (2019).

[58] Ultrafast free carrier dynamics in in black phosphorus-molybdenum disulfide (BP/MoS2) heterostructure
Zhonghui Nie, Yuhan Wang, Ziling Li, Yue Sun, Shuchao Qin, Xiaoping Liu, Edmond Turcu, Yi Shi, Rong Zhang, Yu Ye, Yongbing Xu, Giulio Cerullo and Fengqiu Wang, Nanoscale Horizons, DOI:10.1039/C9NH00045C.

[57] Two-dimensional ferromagnetism and driven ferroelectricity in van der Waals CuCrP2S6
Youfang Lai, Zhigang Song, Yi Wan, Mingzhu Xue, Changsheng Wang, Yu Ye, Lun Dai, Zhidong Zhang, Wenyun Yang, Honglin Du and Jinbo Yang, Nanoscale, DOI:10.1039/C9NR00738E.

[56] Single-photon emitters in van der Waals materials
Jiandong Qiao, Fuhong Mei and Yu Ye✉, Chinese Optics Letters, 17(2), 020011 (2019).

[55] Millimeter-scale single-crystalline semiconducting MoTe2 via solid-to-solid phase transformation
Xiaolong Xu, Shulin Chen, Shuai Liu, Xing Cheng, Wanjin Xu, Pan Li, Yi Wan, Shiqi Yang, Wenting Gong, Kai Yuan, Peng Gao, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Journal of the American Chemical Society, DOI: 10.1021/jacs.8b12230.

Lab News

May 2019: Professor Kai Liu from Tsinghua University visited our lab and gave a talk about "Elastic properties ans strain-induced buckling of two-dimensional materials".

March 2019: Professor Wei Bao from University of Nebraska-Lincoln visited our lab and gave a talk about "Interacting light with semiconductor at the nanoscale".

March 2019: Yu, Pan, Haoran and Ziling attended the APS March meeting, and presented our recent works about "scaling a van der Waals quantum Hall semiconductor", "Fano resonance in two-dimensional magnetic semiconductor CrPS4", "waterproof perovskite-hexagonal boron nitride nanolaser with low lasing thresholds and high operating temperature", and "mixed-dimensional vdW heterostructure optoelectronic devices using p-MoS2 nanosheets".

January 2019: Xiaolong's solid-to-solid phase transformation (from 1T' to 2H MoTe2) mechanism study work was published in JACS, congratulations!

December 2018: Yu won the year of Peking University P&G teacher award.

  • Address: West 333, School of Physics, Peking University, Beijing 100871
  • Email: ye_yu@pku.edu.cn
  • Phone: (86)10-62756453