Publications

Submitted

[10] Single-photon emission from two-dimensional hexagonal boron nitride annealed in a carbon-rich environment
Chao Lv, Yaozheng Zhu, Pingfan Gu, Jiandong Qiao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yu Ye✉, submitted

[9] Van der Waals epitaxial growth of air-stable CrSe2 nanosheets wiht thickness tunable magnetic order
Bo Li, Zhong Wan, Cong Wang, Peng Chen, Bevin Huang, Xing Cheng, Qi Qian, Jia Li, Zhengwei Zhang, GuangZhuang Sun, Bei Zhao, Huifang Ma, Ruixia Wu, Zhongming Wei, Yuan Liu, Lei Liao, Yu Ye, Yu Huang, Xiaodong Xu, Xidong Duan, Wei Ji and Xiangfeng Duan, submitted

[8] Atomic precision repair of few-layer 2H-MoTe2 thin film by phase transition and recrystallization induced by hetero-phase interface
Xiaolong Xu, Bo Han, Shuai Liu, Shiqi Yang, Xionghui Jia, Wanjin Xu, Peng Gao, Yu Ye✉, and Lun Dai✉, submitted

[7] Chemical assembly of large-scale vertical 1T'/2H MoTe2 heterostructures for low contact resistance transistors
Shiqi Yang, Xiaolong Xu, Wanjin Xu and Yu Ye✉, submitted

[6] Anomalous thickness-dependence of Curie temperature in air-stable two-dimensional ferromagnetics 1T-CrTe2 grown by chemical vapor deposition
Lingjia Meng, Zhang Zhou, Mingquan Xu, Shiqi Yang, Kunpeng Si, Lixuan Liu, Xingguo Wang, Huaning Jiang, Bixuan Li, Peixin Qin, Peng Zhang, Jinliang Wang, Zhiqi Liu, Peizhe Tang, Yu Ye✉, Wu Zhou✉, Lihong Bao✉ and Yongji Gong✉, submitted

[5] Electrons relaxation and transfer at coplanar 1T'/2H MoTe2 heterojunction revealed by time-resolved photoemission electron microscopy
Aiqin Hu, Xiaolong Xu, Wei Liu, Zhaohang Xue, Bo Han, Shufeng Wang, Peng Gao, Quan Sun, Qihuang Gong, Yu Ye✉, and Guowei Lu✉, submitted

[4] A quaternary van der Waals ferromagnetic semiconductor AgVP2Se6
Yuxuan Peng, Xing Cheng, Pingfan Gu, Fanggui Wang, Jie Yang, Mingzhu Xue, Wenyun Yang✉, Changsheng Wang, Shunquan Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yu Ye✉, and Jingbo Yang, submitted

[3] Defect-induced spin-valley locking effect in monolayer MoS2
Yaqian Wang, Longjiang Deng, Qilin Wei, Zhen Liu, Xiao Lu, Yue Li, Lei Bi, Li Zhang, Haipeng Lu, Haiyan Cheng, Peiheng Zhou, Linbo Zhang, Yinchun Cheng, Xiaoxu Zhao, Yu Ye, Wei Huang, Stephen J. Pennycook, Kian Ping Loh and Bo Peng, submitted

[2] Steering valley-polarized emission of monolayer MoS2 sandwiched in plasmonic antennas
Te Wen, Weidong Zhang, Shuai Liu, Aiqin Hu, Jingyi Zhao, Yu Ye, Yang Chen, Chengwei Qiu, Qihuang Gong and Guowei Lu, submitted

[1] Correlating the electronic structures of metallic (1T')/semiconducting (2H) MoTe2 coplanar phase boundary to the atomic structures
Bo Han, Chen Yang, Xiaolong Xu, Yuehui Li, Ruochen Shi, Kaihui Liu, Haicheng Wang✉, Yu Ye✉, Jing Lv, Dapeng Yu, and Peng Gao✉, submitted


2020

[71] Controlling plasmon-exciton interactions through photothermal reshaping
Aiqin Hu, Shuai Liu, Jingyi Zhao, Te Wen, Weidong Zhang, Qihuang Gong, Yongqiang Meng, Yu Ye and Guowei Lu, Opto-Electronic Advances, 3, 190017 (2020).

[70] Waterproof cesium lead bromide perovskite lasers and their applications in solution
Haoran Yu, Xiaolong Xu, Hui Liu, Yi Wan, Xing Cheng, Jianjun Chen, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, ACS Nano, 14, 552-558 (2020).

[69] Photoluminescent quantum interference in a van der Waals magnet preserved by symmetry breaking
Pingfan Gu, Qinghai Tan, Yi Wan, Ziling Li, Yuxuan Peng, Jiawei Lai, Junchao Ma, Xiaohan Yao, Shiqi Yang, Kai Yuan, Dong Sun, Bo Peng, Jun Zhang and Yu Ye✉, ACS Nano, 14, 1003-1010 (2020).

[68] Photo-excited carrier relaxation dynamics in two-dimensional InSe flakes
Ying Li, Jialiang Ye, Kai Yuan, Guihao Zhai, Ting Li, Yu Ye, Xiaoguang Wu and Xinhui Zhang, Nanotechnology, 31, 095713 (2020).

[67] High rectification ratio metal-insulator-semiconductor tunnel diode based on single-layer MoS2
Ziling Li, Kai Yuan and Yu Ye✉, Nanotechnology, 31, 075202 (2020).


2019

[66] Synthesis of low-symmetry 2D Ge(1-x)SnxSe2 alloy flakes with anisotropic optical response and birefringence
Yijun Liu, Minghui Wu, Zhaoyang Sun, Shengxue Yang, Chunguang Hu, Li Huang, Wanfu Shen, Bin Wei, Zhongchang Wang, Shiqi Yang, Yu Ye, Yan Li and Chengbao Jiang, Nanoscale, 11, 23116-23125 (2019).

[65] p-MoS2/n-InSe van der Waals heterojunctions and their applications in all-2D optoelectronic devices
Pan Li, Kai Yuan, Der-Yuh Lin, Tingting Wang, Wanying Du, Zhongming Wei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, RSC Advances, 9, 35039-35044 (2019).

[64] In situ scattering of single gold nanorod coupling with monolayer transition metal dichalcogenides
Aiqin Hu, Weidong Zhang, Shuai Liu, Te Wen, Jingyi Zhao, Qihuang Gong, Yu Ye and Guowei Lu, Nanoscale, 11, 20734-20740 (2019).

[63] Scaling-up atomically thin coplanar semiconductor-metal circuitry via phase engineered chemical assembly
Xiaolong Xu, Shuai Liu, Bo Han, Yimo Han, Kai Yuan, Wanjin Xu, Xiaohan Yao, Pan Li, Shiqi Yang, Wengting Gong, David A. Muller, Peng Gao, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Nano Letters,19, 6845-6852 (2019).

[62] Realization of quantum Hall effect in chemically synthesized InSe
Kai Yuan, Ruoyu Yin, Xinqi Li, Yimo Han, Meng Wu, Shulin Chen, Shuai Liu, Xiaolong Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David A. Muller, Junjie Shi, Peng Gao, Xiaosong Wu✉, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Advanced Functional Materials, 29, 1904032 (2019).

[61] Peeling off nanometer-thick ferromagnetic layers and their van der Waals heterostructures
Kai Yuan, Xiaohan Yao, Hailong Wang, Bo Han, Peng Gao, Kenji Watanabe, Takashi Taniquchi, Lun Dai✉, Jianhua Zhao✉, and Yu Ye✉, Advanced Electronic Materials, 5, 1900345 (2019).

[60] Graphene thermal emitter with enhanced Joule heating and localized light emission in air
Fang Luo, Yansong Fan, Gang Peng, Shuigang Xu, Yaping Yang, Kai Yuan, Jinxin Liu, Wei Ma, Wei Xu, Zhihong Zhu, Xueao Zhang, Artem Mishchenko, Yu Ye, Han Huang, Zheng Han, Wencai Ren, Kostya S. Novoselov, Mengjian Zhu, and Shiqian Qin, ACS Photonics, 6, 2117-2125 (2019).

[59] Gate tunable giant anisotropic resistance in ultra-thin GaTe
Hanwen Wang, Maolin Chen, Mengjian Zhu, Yaning Wang, Baojuan Dong, Xingda Sun, Xiaorong Zhang, Shimin Cao, Xiaoxi Li, Jianqi Huang, Lei Zhang, Weilai Liu, Dongming Sun, Yu Ye, Kepeng Song, Jianjian Wang, Yu Han, Teng Yang, Huaihong Guo, Chengbing Qin, Liantuan Xiao, Jing Zhang, Jianhao Chen, Zheng Han and Zhidong Zhang, Nature Communications, 10, 2302 (2019).

[58] Ultrafast free carrier dynamics in black phosphorus-molybdenum disulfide (BP/MoS2) heterostructure
Zhonghui Nie, Yuhan Wang, Ziling Li, Yue Sun, Shuchao Qin, Xiaoping Liu, Edmond Turcu, Yi Shi, Rong Zhang, Yu Ye, Yongbing Xu, Giulio Cerullo and Fengqiu Wang, Nanoscale Horizons, 4, 1099-1105 (2019).

[57] Two-dimensional ferromagnetism and driven ferroelectricity in van der Waals CuCrP2S6
Youfang Lai, Zhigang Song, Yi Wan, Mingzhu Xue, Changsheng Wang, Yu Ye, Lun Dai, Zhidong Zhang, Wenyun Yang, Honglin Du and Jinbo Yang, Nanoscale, 11, 5163-5170 (2019).

[56] Single-photon emitters in van der Waals materials
Jiandong Qiao, Fuhong Mei and Yu Ye✉, Chinese Optics Letters, 17(2), 020011 (2019).

[55] Millimeter-scale single-crystalline semiconducting MoTe2 via solid-to-solid phase transformation
Xiaolong Xu, Shulin Chen, Shuai Liu, Xing Cheng, Wanjin Xu, Pan Li, Yi Wan, Shiqi Yang, Wenting Gong, Kai Yuan, Peng Gao, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Journal of the American Chemical Society, 141, 2128-2134 (2019).

[54] Barrier height inhomogeneity in mixed-dimensional graphene/single CdSe nanobelt Schottky junctions
Weifeng Jin,Yufei Liu, Kai Yuan, Kun Zhang, Yu Ye, Wei Wei and Lun Dai, IEEE Electron Device Letters, 40, 119-122 (2019).

[53] Hysteresis-free hexagonal boron nitride encapsulated 2D semiconductor transistors, NMOS and CMOS inverters
Shuai Liu, Kai Yuan, Xiaolong Xu, Ruoyu Yin, Der-Yuh Lin, Yanping Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yongqiang Meng, Lun Dai and Yu Ye✉, Advanced Electronic Materials, 5, 1800419 (2019).


2018

[52] Direct synthesis of high-quality perovskite nanocrystals on a flexible substrate and deterministic transfer
Yilun Wang, Xing Cheng, Kai Yuan, Yi Wan, Pan Li, Yuhao Deng, Haoran Yu, Xiaolong Xu, Yi Zeng, Wanjin Xu, Yanping Li, Renmin Ma, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Science Bulletin, 63, 1576-1582 (2018).

[51] Waterproof perovskite-hexagonal boron nitride hybrid nanolasers with low lasing thresholds and high operating temperature
Haoran Yu, Xing Cheng, Yilun Wang, Yang Liu, Kexiu Rong, Ziling Li, Yi Wan, Wenting Gong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shufeng Wang, Jianjun Chen, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, ACS Photonics, 5, 4520-4528 (2018).

[50] Controllable 2H-to-1T' phase transition in few-layer MoTe2
Yuan Tan, Fang Luo, Mengjian Zhu, Xiaolong Xu, Yu Ye, Bing Li, Guang Wang, Wei Luo, Xiaoming Zheng, Nannan Wu, Yayun Yu, Shiqiao Qin and Xueao Zhang, Nanoscale, 10, 19964-19971 (2018).

[49] Simulations of quantum transport in sub-5 nm monolayer phosphorene transistors
Ruge Quhe, Qiuhui Li, Qiaoxuan Zhang, Yangyang Wang, Han Zhang, Jingzhen Li, Xiuying Zhang, Dongxue Chen, Kaihui Liu, Yu Ye, Lun Dai, Feng Pan, Ming Lei and Jing Lu, Physical Review Applied, 10, 024022 (2018).

[48] Electric-field control of magnetism in few-layered van der Waals ferromagnetic semiconductor
Zhi Wang, Tongyao Zhang, Mei Ding, Baojun Dong, Yanxu Li, Maolin Chen, Xiaoxi Li, Jianqi Huang, Hanwen Wang, Xiaotian Zhao, Yong Li, Da Li, Chuankun Jia, Lidong Sun, Huaihong Guo, Yu Ye, Dongming Sun, Yuansen Chen, Teng Yang, Jing Zhang, Shimpei Ono, Zheng Han and Zhidong Zhang, Nature Nanotechnology, 13, 554-559 (2018).

[47] Engineering edge sites of fractal-shaped single-layer MoS2 catalysts for high-efficiency hydrogen evolution
Yi Wan, Zeyao Zhang, Xiaolong Xu, Zhihong Zhang, Pan Li, Xin Fang, Kun Zhang, Kai Yuan, Kaihui Liu, Guangzhao Ran, Yan Li✉, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Nano Energy, 51, 786-792 (2018).

[46] Epitaxial single-layer MoS2 on GaN with enhanced valley helicity
Yi Wan, Jun Xiao, Jingzhen Li, Xin Fang, Kun Zhang, Lei Fu, Pan Li, Zhigang Song, Hui Zhang, Yilun Wang, Mervin Zhao, Jing Lu, Ning Tang, Guangzhao Ran, Xiang Zhang, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Advanced Materials, 30, 1703888 (2018).


2017

[45] A mixed-dimensional light-emitting diode based on a p-MoS2 nanosheet and an n-CdSe nanowire
Pan Li, Kai Yuan, Der-Yuh Lin, Xiaolong Xu, Yilun Wang, Yi Wan, Haoran Yu, Kun Zhang, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Nanoscale, 9, 18175-18179 (2017).

[44] Nonvolatile MoS2 field effect transistors directly gated by single crystalline epitaxial ferroelectric
Zhongyuan Lu, Claudy Serrao, Asif Islam Khan, Long You, Justin C. Wong, Yu Ye, Hanyu Zhu, Xiang Zhang and Sayeef Salahuddin, Applied Physics Letters, 111, 023104 (2017).

[43] Anomalous in-plane anisotropic Raman response of monoclinic semimetal 1T'-MoTe2
Qingjun Song, Haifeng Wang, Xingchen Pan, Xiaolong Xu, Yilun Wang, Yanping Li, Fengqi Song, Xiangang Wan✉, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, Scientific Reports, 7, 1758 (2017).

[42] In-plane anisotropies of polarized Raman response and electrical conductivity in layered tin selenide
Xiaolong Xu, Qingjun Song, Haifeng Wang, Pan Li, Kun Zhang, Yilun Wang, Kai Yuan, Zichen Yang, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, ACS Applied Materials & Interfaces 9(14), 12601-12607 (2017)

[41] High thermoelectric power factor in two-dimensional crystals of MoS2
Kedar Hippalgaonkar#, Ying Wang#, Yu Ye# (equal contribution), Diana Y. Qiu, Hanyu Zhu, Yuan Wang, Joel Moore, Steven G. Louie and Xiang Zhang, Physical Review B 95, 115407 (2017).

[40] Ultrasensitive near-infrared photodetectors based on a graphene-MoTe2-graphene vertical van der Waals heterostructure
Kun Zhang, Xin Fang, Yilun Wang, Yi Wan, Qingjun Song, Wenhao Zhai, Yanping Li, Guangzhao Ran, Yu Ye✉ and Lun Dai✉, ACS Applied Materials & Interfaces 9(6), 5392-5398 (2017).


2016

[39] Atomically phase-matched second-harmonic generation in a 2D crystal
Mervin Zhao, Ziliang Ye, Ryuji Suzuki, Yu Ye, Hanyu Zhu, Jun Xiao, Yuan Wang, Yoshihiro Iwasa and Xiang Zhang, Light: Science & Applications 5, e16131 (2016).

[38] 谷电子自由度电学调控的首次实现
王海龙, 叶堉, 赵建华, 张翔, 物理 45, 516-519 (2016).

[37] Large-scale chemical assembly of atomically thin transistors and circuits
Mervin Zhao#, Yu Ye#, Yimo Han#, Yang Xia#, (equal contribution), Hanyu Zhu, Siqi Wang, Yuan Wang, David A. Muller and Xiang Zhang, Nature Nanotechnology 11, 954-959 (2016).

[36] Electrical generation and control of the valley carrier in monolayer transition metal dichalcogenide
Yu Ye, Jun Xiao, Hailong Wang, Ziliang Ye, Hanyu Zhu, Mervin Zhao, Yuan Wang, Jianhua Zhao, Xiaobo Yin and Xiang Zhang, Nature Nanotechnology 11, 598-602 (2016).


2015

[35] Monolayer excitonic laser
Yu Ye#, Zijing Wong#, (equal contribution), Xiufang Lu, Xingjie Ni, Hanyu Zhu, Xianhui Chen, Yuan Wang and Xiang Zhang, Nature Photonics 9, 733-737 (2015).

[34] Observation of piezoelectricity in free-standing monolayer MoS2
Hanyu Zhu, Yuan Wang, Jun Xiao, Ming Liu, Shaoming Xiong, Zijing Wong, Ziliang Ye, Yu Ye, Xiaobo Yin and Xiang Zhang, Nature Nanotechnology 10, 151-155 (2015).


2014

[33] Edge nonlinear optics on a MoS2 atomic monolayer
Xiaobo Yin#, Ziliang Ye#, Daniel A. Chenet#, Yu Ye# (equal contribution), Kevin O’brien, James C. Hone and Xiang Zhang, Science 344, 488-490 (2014).

[32] Exciton-dominant electroluminescence from a diode of monolayer MoS2
Yu Ye, Ziliang Ye, Majid Gharghi, Hanyu Zhu, Mervin Zhao, Yuan Wang, Xiaobo Yin and Xiang Zhang, Applied Physics Letters 104, 193508 (2014).

[31] Outermost tensile strain dominated exciton emission in bending CdSe nanowires
Xuewen Fu, Zhimin Liao, Yu Ye, Jun Xu, Lun Dai, Rui Zhu, Wanlin Guo and Dapeng Yu, Science China Materials 57, 26-33 (2014).


Before 2014

[30] Wavelength tunable CdSe nanowire lasers based on the absorption-emission-absorption process
Jiabei Li, Chao Meng, Ying Liu, Xiaoqin Wu, Yize Lu, Yu Ye, Lun Dai, Limin Tong, Xu Liu and Qing Yang, Advanced Materials 25, 833-837 (2013).

[29] Bending effects on lasing action of semiconductor nanowires
Weisong Yang, Yaoguang Ma, Yipei Wang, Chao Meng, Xiaoqin Wu, Yu Ye, Lun Dai, Limin Tong, Xu Liu and Qing Yang, Optics Express 21, 2024-2031 (2013).

[28] Self-powered high performance photodetectors based on CdSe nanobelt/graphene Schottky junctions
Weifeng Jin, Yu Ye, Lin Gan, Bin Yu, Peicai Wu, Yu Dai, Hu Meng, Xuefeng Guo and Lun Dai, Journal of Materials Chemistry 22, 2863-2867 (2012).

[27] Graphene-based Schottky junction solar cells
Yu Ye, and Lun Dai, Journal of Materials Chemistry 22, 24224-24229 (2012).

[26] Two-dimensional CdS nanosheet-based TFT and LED nanodevices
Yu Ye, Bin Yu, Zhiwei Gao, Hu Meng, Hui Zhang, Lun Dai and Guogang Qin, Nanotechnology 23, 194004 (2012).

[25] High-performance CdSe nanobelt based MESFETs and their application in photodetection
Yu Dai, Bin Yu, Yu Ye, Peicai Wu, Hu Meng, Lun Dai and Guogang Qin, Journal of Materials Chemistry 22, 18442-18446 (2012).

[24] Novel optoelectronic devices based on single semiconductor nanowires (nanobelts)
Yu Ye, Lun Dai, Lin Gan, Hu Meng, Yu Dai, Xuefeng Guo and Guogang Qin, Nanoscale Research Letters 7, 1-7 (2012).

[23] Bilayer graphene anode for small molecular organic electroluminescence
Hu Meng, Yu Dai, Yu Ye, Jianxin Luo, Zujin Shi, Lun Dai and Guogang Qin, Journal of Physics D: Applied Physics 45, 245103 (2012).

[22] Enhancement-mode nanowire (nanobelt) field-effect-transistors with Schottky-contact source and drain electrodes
Bin Yu, Yu Ye, Peicai Wu, Yu Dai, Hui Zhang and Lun Dai, Applied Physics Letters 100, 143509 (2012).

[21] Self-powered, ultrafast, visible-blind UV detection and optical logical operation based on ZnO/GaN nanoscale p-n junctions.
Yaqing Bie, Zhimin Liao, Hongzhou Zhang, Guangru Li, Yu Ye, Yangbo Zhou, Jun Xu, Zhixin Qin, Lun Dai and Dapeng Yu, Advanced Materials 23, 649-653 (2011).

[20] Single-nanowire single-mode laser
Yao Xiao, Chao Meng, Pan Wang, Yu Ye, Huakang Yu, Shanshan Wang, Fuxing Gu, Lun Dai and Limin Tong, Nano Letters 11, 1122-1126 (2011).

[19] A simple and scalable graphene patterning method and its application in CdSe nanobelt/graphene Schottky junction solar cells
Yu Ye, Lin Gan, Lun Dai, Xuefeng Guo, Hu Meng, Bin Yu, Zujin Shi, Kuanping Shang and Guogang Qin, Nanoscale 3, 1477-1481 (2011).

[18] Fast-speed and high-gain photodetectors of individual single crystalline Zn3P2 nanowires
Peicai Wu, Yu Dai, Yu Ye, Yang Yin and Lun Dai, Journal of Materials Chemistry 21, 2563-2567 (2011).

[17] Multicolor graphene nanoribbon/semiconductor nanowire heterojunction light-emitting diodes
Yu Ye, Lin Gan, Lun Dai, Hu Meng, Feng Wei, Yu Dai. Zujin Shi, Bin Yu, Xuefeng Guo and Guogang Qin, Journal of Materials Chemistry 21, 11760-11763 (2011).

[16] Impurity-dependent photoresponse properties in single CdSe nanobelt photodetectors
Peicai Wu, Yu Dai, Tuo Sun, Yu Ye, Hu Meng, Xiaolong Fang, Bin Yu and Lun Dai, ACS Applied Materials & Interfaces 3(6), 1859-1864 (2011).

[15] Novel type-II Zn3P2/ZnO core/shell nanowires: synthesis, characteristic, and photoluminescence properties
Peicai Wu, Tuo Sun, Yu Dai, Yanghui Sun, Yu Ye and Lun Dai, Crystal Growth & Design 11, 1417-1421 (2011).

[14] In situ growth, structure characterization, and enhance photocatalysis of high-quality, single-crystalline ZnTe/ZnO branched nanoheterostructures
Yanghui Sun, Qing Zhao, Jingyun Gao, Yu Ye, Wei Wang, Rui Zhu, Jun Xu, Li Chen, Jian Yang, Lun Dai, Zhimin Liao and Dapeng Yu, Nanoscale 3, 4418-4426 (2011).

[13] Lasing of CdSe/SiO2 nanocables synthesized by the facile chemical vapor deposition method
Yu Ye, Yaoguang Ma, Song Yue, Lun Dai, Hu Meng, Zhi Li, Limin Tong and Guogang Qin, Nanoscale 3, 3072-3075 (2011).

[12] High-performance single CdS nanowire(nanobelt) Schottky junction solar cells with Au/graphene Schottky electrodes
Yu Ye, Yu Dai, Lun Dai, Zujin Shi, Nan Liu, Fei Wang, Lei Fu, Ruoming Peng, Xiaonan Wen, Zhijian Chen, Zhongfan Liu and Guogang Qin, ACS Applied Materials & Interfaces 2(12), 3406-3410 (2010).

[11] Single ZnO nanowire/p-type GaN heterojunctions for photovoltaic devices and UV light-emitting didoes
Yaqing Bie, Zhimin Liao, Pengwei Wang, Yangbo Zhou, Xiaobing Han, Yu Ye, Qing Zhao, Xiaosong Wu, Lun Dai, Jun Xu, Liwen Sang, Junjing Deng, K. Laurent, Y. Leprince-Wang and Dapeng Yu, Advanced Materials 22, 4284-4287 (2010).

[10] High-quality CdTe nanowires: synthesis, characterization, and application in photoresponse devices
Yu Ye, Lun Dai, Tuo Sun, Liping You, Rui Zhu, Jingyun Gao, Ruoming Peng, Dapeng Yu and Guogang Qin, Journal of Applied Physics 108, 044301 (2010).

[9] High-performance single CdS nanobelt metal-semiconductor field-effect transistor-based photodetectors
Yu Ye, Lun Dai, Xiaonan Wen, Peicai Wu, Ruoming Peng and Guogang Qin, ACS Applied Materials & Interfaces 2(10), 2724-2727 (2010).

[8] High-efficiency color tunable n-CdSxSe1-x/p+-Si parallel-nanobelts heterojunction light-emitting diodes
Cui Liu, Lun Dai, Yu Ye, Tuo Sun, Ruoming Peng, Xiaonan Wen, Peicai Wu and Guogang Qin, Journal Materials Chemistry 20, 5011-5015 (2010).

[7] High-performance non-volatile CdS nanobelt-based floating nanodot gate memory
Peicai Wu, Yu Dai, Yu Ye, Xiaolong Fang, Tuo Sun, Cui Liu and Lun Dai, Journal of Materials Chemistry 20, 4404-4408 (2010).

[6] Synthesis of high quality n-type CdSe nanoblets and their applications in nanodevices
Cui Liu, Peicai Wu, Tuo Sun, Lun Dai, Yu Ye, Renmin Ma and Guogang Qin, The Journal Physical Chemistry C 113, 14478-14481 (2009).

[5] Schottky junction photovoltaic devices based on CdS single nanobelts
Yu Ye, Lun Dai, Peicai Wu, Cui Liu, Tuo Sun, Renmin Ma and Guogang Qin, Nanotechnology 20, 375202 (2009).

[4] Ultrahigh-performance inverters based on CdS nanobelts
Peicai Wu, Yu Ye, Tuo Sun, Ruoming Peng, Xiaonan Wen, Wanjin Xu, Cui Liu and Lun Dai, ACS Nano 3, 3138-3142 (2009).

[3] High-performance CdS nanobelt field-effect transistors with high-k HfO2 top-gate dielectrics
Peicai Wu, Renmin Ma, Cui Liu, Tuo Sun, Yu Ye and Lun Dai, Journal of Materials Chemistry 19, 2125-2130 (2009).

[2] Logic gates constructed on CdS nanobelt field-effect transistors with high-k HfO2 top-gate dielectrics
Peicai Wu, Yu Ye, Cui Liu, Renmin Ma, Tuo Sun and Lun Dai, Journal of Materials Chemistry 19, 7296-7300 (2009).

[1] Fine structure and high intensity of photoluminescence from Er doped in Ni-Si-O compounds
Kai Sun, Wanjin Xu, Yu Ye, Guangzhao Ran and Guogang Qin, Journal of Physics D: Applied Physics 42, 055104 (2009).

  • Address: West 333, School of Physics, Peking University, Beijing 100871
  • Email: ye_yu@pku.edu.cn
  • Phone: (86)10-62756453