Welcome to Sun Group

                         Ultrafast Nano-Optoelectronics Laboratory

Representative Publications

17.Junchao Ma, Bin Cheng, Lin Li, Zipu Fan, Haimen Mu, Jiawei Lai, Xiaoming Song, Dehong Yang, Jinluo Cheng, Zhengfei Wang, Changgan Zeng*, Dong Sun*,"Unveiling Weyl-related optical responses in semiconducting tellurium by mid-infrared circular photogalvanic effect", Nature Communications, 13, 5424 (2022)

16.Jiawei Lai, Junchao Ma, Zipu Fan, Xiaoming Song, Peng Yu, Zheng Liu, Pei Zhang, Yi Shi, Jinluo Cheng, Dong Sun*,"Direct Light Orbital Angular Momentum Detection in Mid-Infrared Based on Type-II Weyl Semimetal TaIrTe4",Advanced Materials,34, 2201229 (2022)

15.Wei Lu, Zipu Fan, Yunkun Yang, JunChao Ma, Jiawei Lai, Xiaoming Song, Xiao Zhuo, Zhaoran Xu, Jing Liu, Xiaodong Hu, Shuyun Zhou, Faxian Xiu, Jinluo Cheng, Dong Sun*,"Ultrafast photothermoelectric effect in Dirac semimetallic Cd3As2 revealed by terahertz emission" Nature Communications, 13, 1623 (2022)

14.Changhua Bao, Peizhe Tang*, Dong Sun*, Shuyun Zhou*,"Light-induced emerging phenomena in two-dimensional materials and topological materials" Nature Reviews Physics, 4, 33 (2021)

13.Xiao Zhuo, Jiawei Lai, Peng Yu, Ze Yu, Junchao Ma, Wei Lu, Miao Liu, Zheng Liu, Dong Sun*,"Dynamical Evolution of Anisotropic Response of Type-II Weyl Semimetal TaIrTe4 under Ultrafast Photoexcitation" Light: Science & Applications, 10, 101(2021)

12.Jing Liu, Fengnian Xia, Di Xiao,Javier García de Abajo, Dong Sun*, "Semimetal for High Performance Photodetection” Nature Materials, 19,830 (2020)

11.Qinsheng Wang, Jingchuan Zheng, Yuan He, Jin Cao, Xin Liu, Maoyuan Wang, Junchao Ma, Jiawei Lai, Hong Lu, Shuang Jia, Dayu Yan, Y.-G. Shi, Junxi Duan, Junfeng Han, Wende Xiao, Jian-Hao Chen, Kai Sun, Yugui Yao*, Dong Sun*,"Robust edge photocurrent response on layered Type II Weyl semimetal WTe2" Nature Communications 10,5736 (2019)

10.Junchao Ma, Qiangqiang Gu, Yinan Liu, Jiawei Lai, Yu Peng, Xiao Zhuo, Zheng Liu, Jian-Hao Chen*, Ji Feng*, Dong Sun*, “Nonlinear Photoresponse of Type-II Weyl Semimetals” arXiv: 1806.08508 Nature Materials, 18,476 (2019) Selected as Cover Story.

9.Lai, Jiawei; Liu, Yinan; Ma, Junchao; Zhuo, Xiao; Peng, Yu; Lu, Wei; Liu, Zheng; Chen, Jianhao*; Sun, Dong*,"Broadband Anisotropic Photo Response of the “Hydrogen Atom” Version Type-II Weyl Semimetal Candidate TaIrTe4" ACS Nano 12,4,4055 (2018)

8.Jiawei Lai, Xin Liu, Junchao Ma, Qinsheng Wang, Kenan Zhang, Xiao Ren, Yinan Liu, Qiangqiang Gu, Xiao Zhuo, Wei Lu, Yang Wu, Yuan Li, Ji Feng, Shuyun Zhou, Jian-Hao Chen*, Dong Sun*, "Anisotropic Broadband Photo Response of Layered Type-II Weyl semimetal MoTe2" Advanced Materials 30, (22),1707152 (2018)

7.Q. S. Wang#, C.-Z. Li#, S. F. Ge, J.-G. Li, W. Lu, J. W. Lai, X. F. Liu, J. C. Ma, D.-P. Yu, Z.-M. Liao*, D. Sun*, "Ultrafast Broadband Photodetectors Based on Three-dimensional Dirac Semimetal Cd3As2" Nano Letters 17, 834 (2017)

6.S. F. Ge ,  C. K. Li ,  Z. M. Zhang ,  C. L. Zhang ,  Y. D. Zhang ,  J. Qiu ,  Q. S. Wang ,  J. K. Liu ,  S. Jia ,  J. Feng *,  D. Sun* , “Dynamical Evolution of Anisotropic Response in Black Phosphorus under Ultrafast Photoexcitation,” Nano Letters , 15 ,4650 (2015)

5. Q. S. Wang#, S. F. Ge#, X. F. Li, J. Qiu, Y. X. Ji, J. Feng, D. Sun* , “ Valley Carrier Dynamics in Monolayer Molybdenum Disulfide from Helicity-Resolved Ultrafast Pump–Probe Spectroscopy ,” ACS Nano 7 , 11087-11093 (2013)

4.D. Sun , G. Aivazian, A. M. Jones, J. S. Ross, W. Yao, D. Cobden, X. D. Xu*, “ Ultrafast hot-carrier-dominated photocurrent in graphene ,” Nature Nanotechnology 7 , 114-118 (2012)

3.D. Sun , C. Divin, J. Rioux, J. E. Sipe, C. Berger, W. A. de Heer, P. N. First, T. B. Norris*, “ Coherent control of ballistic photocurrents in multilayer epitaxial graphene using quantum interference ,” Nano Letters 10 , 1293-1296 (2010)

2.D. Sun , C. Divin, C. Berger, W. A. de Heer, P.N. First, T. B. Norris*, “ Spectroscopic Measurement of Interlayer Screening in Multilayer Epitaxial Graphene ,” Physical Review Letters 104 , 136802 (2010)

1.D. Sun , Z. K. Wu, C. Divin, X. Li, C. Berger, W. A. de Heer, P. N. First, T. B. Norris*, “ Ultrafast relaxation of excited Dirac fermions in epitaxial graphene using optical differential transmission spectroscopy ,” Physical Review Letters 101 , 157402 (2008)

Full Publication List

Submitted


Published (*Corresponding Author,#Equal Contribution)

2023

70.Xiaomu Wang*, Dong Sun,"Impinge Weyl advantages on light", Light: Science & Applications, 12, 53 (2023)

69.Yucai Lin, Shuxia Chen, Chang Xu, Zipu Fan, Tingting Zou, Dong Sun, Jianjun Yang*,"Femtosecond laser upgrading the quality of bismuth films to enhance ultra-broadband photodetection", Optics Express, 31, 9515-9525 (2023)

68.Xin Liao, Chang Xu, Zi-Pu Fan, Ying-Ying Lan, Na Li, Chun-Guang Chu, An-Qi Wang, Dong Sun*, and Zhi-Min Liao*"Gate-enhanced broadband photodetection based on Cd3As2/graphene Dirac heterojunctions", Applied Physics Letters, 122, 031105 (2023)

2022

67.Zhaohang Xue#, Zipu Fan#, Xin Liao#, Yaolong Li, Yulu Qin, Guanyu Zhang, Xiaoming Song, Zhi-Min Liao*, Dong Sun*, Guowei Lu*, Qihuang Gong,"Metasurface Enabled Photothermoelectric Photoresponse of Semimetal Cd3As2 for Broadband Photodetection", Nano Letters, 22, 8728 (2022)

66.Junchao Ma, Bin Cheng, Lin Li, Zipu Fan, Haimen Mu, Jiawei Lai, Xiaoming Song, Dehong Yang, Jinluo Cheng, Zhengfei Wang, Changgan Zeng*, Dong Sun*,"Unveiling Weyl-related optical responses in semiconducting tellurium by mid-infrared circular photogalvanic effect", Nature Communications, 13, 5424 (2022)

65.Jiawei Lai, Junchao Ma, Zipu Fan, Xiaoming Song, Peng Yu, Zheng Liu, Pei Zhang, Yi Shi, Jinluo Cheng, Dong Sun*,"Direct Light Orbital Angular Momentum Detection in Mid-Infrared based on the Type-II Weyl Semimetal TaIrTe4",Advanced Materials,34, 2201229 (2022)

64.Changhua Bao, Qian Li, Sheng Xu, Shaohua Zhou, Xiang-Yu Zeng, Haoyuan Zhong, Qixuan Gao, Laipeng Luo, Dong Sun, Tian-Long Xia, Shuyun Zhou*,"Population Inversion and Dirac Fermion Cooling in 3D Dirac Semimetal Cd3As2" Nano Letters, 22,1138 (2022)

63.Wei Lu, Zipu Fan, Yunkun Yang, JunChao Ma, Jiawei Lai, Xiaoming Song, Xiao Zhuo, Zhaoran Xu, Jing Liu, Xiaodong Hu, Shuyun Zhou, Faxian Xiu, Jinluo Cheng, Dong Sun*,"Ultrafast photothermoelectric effect in Dirac semimetallic Cd3As2 revealed by terahertz emission" Nature Communications, 13, 1623 (2022)

2021

62.Wang Yadong, Das Susobhan, Iyikanat Fadil, Dai, Yunyun, Li Shisheng, Guo Xiangdong, Yang Xiaoxiang, Cheng Jinluo, Hu Xuerong, Ghotbi Masood, Ye Fangwei, Lipsanen Harri, Wu Shiwei, Hasan Tawfique, Gan Xuetao, Liu Kaihui, Sun Dong, Dai Qing, Garcia de Abajo, F.Javier, Zhao Jianlin, Sun Zhipei*,"Giant All-Optical Modulation of Second Harmonic Generation Mediated by Dark Excitons" ACS Photonics, 8, 2320 (2021)

61.Changhua Bao, Peizhe Tang*, Dong Sun*, Shuyun Zhou*,"Light-induced emergent phenomena in 2D materials and topological materials" Nature Reviews Physics, 4, 33 (2021) 

60.Ma Junchao#, Meng Lili#, Zhang Ruixue, Zhuo Xiao, Ni Kai, Wu Guanhao, Sun Dong*,"Research progress on coherent synthesis of optical frequency comb" Chinese Optics, 14, 1056(2021)(Invited Review)

59.Xinli Ma, Jing Zhang, Jiawei Lai, Mingwen Zhang, Jingchuan Zheng, Sen Wu, Xiaodong Hu, Qinsheng Wang, Xuetao Gan, Dong Sun, Jing Liu*,"Gradient rhenium doping enabled tunable anisotropic valleytronic material based on monolayer molybdenum disulfide" 2D Materials 8,035031 (2021)

58.Chunhua An, Zhihao Xu, Jing Zhang, Enxiu Wu, Xinli Ma, Yidi Pang, Xiao Fu, Xiaodong Hu, Dong Sun, Jinshui Miao*, Jing Liu*,"Anisotropic photoresponse of layered rhenium disulfide synaptic transistors" Chinese Physics B, 30, 088503 (2021)

57.Xiao Zhuo, Jiawei Lai, Peng Yu, Ze Yu, Junchao Ma, Wei Lu, Miao Liu, Zheng Liu, Dong Sun*,"Dynamical Evolution of Anisotropic Response of Type-II Weyl Semimetal TaIrTe4 under Ultrafast Photoexcitation" Light: Science & Applications, 10, 101(2021)

56.Chunhua An, Fengmin Nie, Rongjie Zhang, Xinli Ma, Dahao Wu, Yang Sun, Xiaodong Hu, Dong Sun, Li Pan, Jing Liu*,"Two‐Dimensional Material‐Enhanced Flexible and Self‐Healable Photodetector for Large‐Area Photodetection" Adv. Funct. Mater. 31, 2100136 (2021)

55.Wei Lu, Xiaoming Song, Jiwei Ling, Zipu Fan, Junchao Ma, Xiao Zhuo, Jing Liu, Xiaodong Hu, Faxian Xiu, Dong Sun*,"Coherent diffraction rings induced by thermal-mechanical effect of a flexible Dirac semimetallic composite structure" Journal of Applied Physics 129, 093102 (2021)

54.Junchao Ma, Rodrigo A. Muniz, Shaomian Qi1, Jiawei Lai, Kenan Zhang, Yinan Liu, Xiao Zhuo, Shuxia Chen, Jian-Hao Chen, Shuyun Zhou, Dong Sun* "Circular photogalvanic effect from third-order nonlinear effect in 1T'-MoTe2" 2D Materials,8,025016 (2021)

2020

53.Ruixue Zhang, Yiming Gong, Matthew W. Day, Dong Sun*, Steven Cundiff* "Radio frequency polarization modulation based on an optical frequency comb" Review of Scientific Instruments 91,083111 (2020)

52. Wei Lu, Zhibin Yang, Jianhua Hao, Dong Sun* "THz probe of photoexcited carrier dynamics of 2D InSe multilayer" Phys. Rev. B 102,014314 (2020)

51. Jing Liu, Fengnian Xia, Di Xiao,Javier García de Abajo, Dong Sun*, "Semimetal for High Performance Photodetection” Nature Materials, 19,830 (2020)

50.Jiawei Lai, Junchao Ma, Yinan Liu, Kenan Zhang, Xiao Zhuo, Jianhao Chen, Shuyun Zhou, Dong Sun* ”Photocurrent Response of Type-II Dirac Semimetal PtTe2" 2D Materials, 7, 034003 (2020)

49. Gu, Pingfan; Tan, Qinghai; Wan, Yi; Li, Ziling; Peng, Yuxuan; Lai, Jiawei; Ma, Junchao; Yao, Xiaohan; Yang, Shiqi; Yuan, Kai; Sun, Dong; Peng, Bo; Zhang, Jun ; Ye, Yu*"Photoluminescent quantum interference in a van der Waals magnet preserved by symmetry breaking" ACS Nano, 14,1003 (2020)

2019

48. Qinsheng Wang, Jingchuan Zheng, Yuan He, Jin Cao, Xin Liu, Maoyuan Wang, Junchao Ma, Jiawei Lai, Hong Lu, Shuang Jia, Dayu Yan, Y.-G. Shi, Junxi Duan, Junfeng Han, Wende Xiao, Jian-Hao Chen, Kai Sun, Yugui Yao*, Dong Sun*,"Robust edge photocurrent response on layered Type II Weyl semimetal WTe2" Nature Communications 10,5736 (2019)

47. Jiadong Zhou# , Xianghua Kong# , Chandra Mutyala# , Junhao Lin*, Frederic Le Goualher, Rui Xu, Xiaowei Wang, Yu Chen, Yao Zhou, Chao Zhu, Wei Lu, Fucai Liu, Bijun Tang, Zenglong Guo, Chao Zhu, Zhihai Cheng, Ting Yu, Kazu Suenaga, Dong Sun*, Wei Ji*, and Zheng Liu*, "Epitaxial synthesis of monolayer PtSe2 single crystal on MoSe2 with strong interlayer coupling", ACS Nano 13, 10929-10938   (2019)

46.Zhang, Rongjie; Ma, Xinli; An, Chunhua; Zhang, Daihua; Sun, Dong; Hu, Xiaodong; Liu, Jing*, "Self-powered photodetector based on vertical MoO3/MoS2 hetero-structure with gate tunable photo-response" 2D Materials 6, 035033 (2019)

45. Chunhua An,  Zhihao Xu, Wanfu Shen, Rongjie Zhang,  Zhaoyang Sun, Shuijing Tang, Yunfeng Xiao, Daihua Zhang, Dong Sun,  Xiaodong Hu, Chunguang Hu, Lei Yang* and Jing Liu* "The opposite anisotropic piezoresistive effect of ReS2", ACS Nano 13,3310  (2019)

44. Fan, Shuangqing; Qiao, Jingsi; Lai, Jiawei; Hei, Haicheng; Feng, Zhihong; Zhang, Qiankun; Zhang, Daihua; Wu, Sen; Hu, Xiaodong; Sun, Dong; Ji, Wei*; Liu, Jing* "A wet chemical method for black phosphorus thinning and passivation"  ACS Applied Materials & Interfaces, 11,9213 (2019)

43.Junchao Ma#, Ke Deng#, Lu Zheng#, Sanfeng Wu*, Zheng Liu*, Shuyun Zhou*, Dong Sun*, "Experimental Progress on Layered Topological Semimetals",arXiv:1902.06874 Invited Review of 2D Materials, 6,032001 (2019)

42. Junchao Ma, Qiangqiang Gu, Yinan Liu, Jiawei Lai, Yu Peng, Xiao Zhuo, Zheng Liu, Jian-Hao Chen*, Ji Feng*, Dong Sun*, “Nonlinear Photoresponse of Type-II Weyl Semimetals” arXiv: 1806.08508 Nature Materials, 18,476 (2019) Selected as Cover Story.

41. Anyuan Gao, Jiawei Lai, Yaojia Wang, Zhen Zhu, Junwen Zeng , Geliang Yu, Naizhou Wang, Wenchao Chen, Tianjun Cao, Weida Hu, Dong Sun, Xianhui Chen, Feng Miao*, Yi Shi*, Xiaomu Wang*, "Observation of ballistic avalanche phenomena in nanoscale vertical InSe/BP heterostructures" Nature Nanotechnology 14, 217 (2019)

2018

40. Shuangqing Fan, Wanfu Shen, Jun Liu, Haicheng Hei, Ruixue Hu, Chunguang Hu, Daihua Zhang,  Xiaodong Hu,  Dong Sun,Jian-Hao Chen,   Wei Ji, and Jing Liu*, "Solution based properties tuning of black phosphorus", ACS Applied Materials & Interfaces 10, 39890–39897 (2018)

39. Gang Wang, Miao Zhang, Da Chen, Qinglei Guo, Xuefei Feng, Tianchao Niu, Xiaosong Liu, Ang Li, Jiawei Lai, Dong Sun, Zhi-Min Liao, Yongqiang Wang, Paul Chu, Guqiao Ding, Xiaoming Xie, Zengfeng Di*, and Xi Wang "Seamless lateral graphene p-n junctions formed by selective in situ doping for high-performance photodetectors", Nature Communications, 9, 5168 (2018)

38. Wei Lu, Jiwei Ling, Faxian Xiu, Dong Sun*, “Terahertz Probe of Photoexcited Carrier Dynamics in Dirac Semimetal Cd3As2", Phys Rev. B 98,104310 (2018)

37. Cao,Chuanwu; Liu, Xin; Ren, Xiao; Zeng, Xianzhe; Zhang, Kenan; Sun, Dong; Zhou, Shuyun; Wu, Yang; Li, Yuan; Chen, Jian-Hao “Barkhausen effect in the first order structural phase transition in type-II Weyl semimetal MoTe2” 2D Materials, 5, 044003 (2018)

36. Zhang, Rongjie; Xie, Zhijian; An, Chunhua; Fan, Shuangqing; Zhang, Qiankun; Wu, Sen; Xu, Linyan; Hu, Xiaodong; Zhang, Daihua; Sun, Dong; Chen, Jianhao; Liu, Jing, "Ultra-violet light induced persistent and degenerated doping in MoS2 for potential photo-controllable electronics applications" ACS Applied Materials & Interfaces 10 (33), 27840–27849 (2018)

35. Fan, Shuangqing; Shen, Wanfu; An, Chunhua; Sun, Zhaoyang; Wu, Sen; Xu, Linyan; Sun, Dong; Hu, Xiaodong; Zhang, Daihua; Liu, Jing, "Implementing lateral MoSe2 p-n homo-junction by efficient carrier type modulation" ACS Applied Materials & Interfaces 10, 26533 (2018)

34. Lai, Jiawei; Liu, Yinan; Ma, Junchao; Zhuo, Xiao; Peng, Yu; Lu, Wei; Liu, Zheng; Chen, Jianhao*; Sun, Dong*,"Broadband Anisotropic Photo Response of the “Hydrogen Atom” Version Type-II Weyl Semimetal Candidate TaIrTe4" ACS Nano  12,4,4055 (2018)

33. Yong Zhou,Jiawei Lai, Lingjian Kong,Junchao Ma ,Zhu Lin,Fang Lin,Rui Zhu,Jun Xu,Shiu-Ming Huang ,Dongsheng Tang,Song Liu,Zhensheng Zhang*,Zhi-Min Liao*,Dong Sun*, Dapeng Yu "Single crystalline SmB 6 nanowires for self-powered, broadband photodetectors covering mid-infrared" Applied Physics Letters, 112,162106 (2018)

32. Chuan Zhao#,Chandra Mutyala#, Wei Lu, Chenglong Zhang, Jiawei Lai, Shuang Jia, Dong Sun* "Anisotropic Visible Photoluminescence from Thermally Annealed Few-layer Black Phosphorus" Nanotechnology 29, (24), 245202 (2018)

31. Jiawei Lai, Xin Liu, Junchao Ma, Qinsheng Wang, Kenan Zhang, Xiao Ren, Yinan Liu, Qiangqiang Gu, Xiao Zhuo, Wei Lu, Yang Wu, Yuan Li, Ji Feng, Shuyun Zhou, Jian-Hao Chen*, Dong Sun*, "Anisotropic Broadband Photo Response of Layered Type-II Weyl semimetal MoTe2" Advanced Materials 30, (22),1707152 (2018)

30. Qiankun Zhang, Yinan Liu, Jiawei Lai, Shaomian Qi, Chunhua An, Yao Lu, Xuexin Duan, Wei Pang, Daihua Zhang, Dong Sun, Jian-hao Chen* and Jing Liu*, "Liquid phase mass production of air-stable black phosphorus/phospholipids nanocomposite with ultralow tunneling barrier" 2D Materials 5 (2), 025012  (2018)

29. Xuefeng Liu, Wei Lu, Xiaoying Zhou, Yang Zhou, Chenglong Zhang, Jiawei Lai, Shaofeng Ge, Chandra Sekhar Mutyala, Shuang Jia, Kai Chang*, and Dong Sun*,"Dynamical Anisotropic Response of Black Phosphorus under Magnetic Field" 2D Materials 5 (2), 025010 (2018)

2017

28. Jiancui Chen,Zhihong Feng,Shuangqing Fan, Sigang Shi,Yuchen Yue, Wanyu Shen,Yuan Xie, Erxiu Wu, Chongling Sun, Jing Liu*, Hao Zhang, Wei Pang, Dong Sun,Wei Fang, Yiyu Feng, Sen Wu and Daihua Zhang*, "Contact Engineering of Molybdenum Ditelluride Field Effect Transistors through Rapid Thermal Annealing" ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 30107 (2017)

27. Jin  Tao#, Yanyan Wang#,Yunjie Xiao,Pei Yao, Cheng Chen, Daihua Zhang,Wei Pang,Haitao Yang, Dong Sun, Zefang Wang*, Jing Liu* "One-step exfoliation and functionalization of graphene by hydrophobin for high performance water molecular sensing" Carbon 116, 695 (2017)

26. Dong Sun*, Jiawei Lai, Junchao Ma, Qinsheng Wang, Jing Liu "Review of Ultrafast Spectroscopy Studies of Valley Carrier in Two Dimensional Semiconducting Transitional Metal Dichalcogenides" Chinese Physics B 26, 037801 (2017) (Invited Review)

25. Wei Lu, Shaofeng Ge, Xuefeng Liu, Hong Lu, Caizhen Li, Jiawei Lai, Chuan Zhao,  Zhimin Liao, Shuang Jia, Dong Sun*, "Ultrafast Relaxation Dynamics of Photo-excited Dirac Fermion in Three Dimensional Dirac Semimetal Cadmium Arsenide" Physics Review B 95, 024303 (2017)

24. Q. S. Wang#, C.-Z. Li#, S. F. Ge, J.-G. Li, W. Lu, J. W. Lai, X. F. Liu, J. C. Ma, D.-P. Yu, Z.-M. Liao*, D. Sun*, "Ultrafast Broadband Photodetectors Based on Three-dimensional Dirac Semimetal Cd3As2" Nano Letters 17, 834 (2017)

2016

23. W. Lu, Y. D. Zhang, Z. S. Zhu, J. W. Lai, C. Zhao, X. F. Liu, J. Liu*, D. Sun*, "Thin Tungsten Telluride Layer Preparation by Thermal Annealing" Nanotechnology 27,414006 (2016)

22.Q.S. Wang, J.W. Lai, and D. Sun*, "Review of photo response in smiconductor transition metal dichalcogenides based photosensitive devices," Optical Materials Express 6 (7), 2313-2327 (2016) (Invited Review)

21. F.P. Zheng, C.Y. Cai, S.F. Ge, X.F. Zhang, X. Liu, H. Lu, Y.D. Zhang, J. Qiu, T. Taniguchi, K. Watanabe, S. Jia, J.S. Qi, J. H. Chen*, D. Sun* and J. Feng*, “On the quantum spin Hall gap of monolayer 1T'-WTe2,” Advanced Materials 28 (24), 4845-4851 (2016)

20. X. F. Liu, H. Y. Yu, Q. Q. Ji, Z. H. Gao, S. F. Ge, J. Qiu, Z. F. Liu, Y. F. Zhang, D. Sun* , “Ultrafast Terahertz Probe of Transient Evolution of Charged and Neutral Phase of Photoexcited Electron-hole Gas in Monolayer Semiconductor,” 2D Materials, 3, 014001 (2016)

2015

19. J. J. Chen#, Q. S. Wang#, J. Meng, X. J. Ke, G. Van Tedeloo, Y. Q. Bie, J. K. Liu, K. H. Liu, Z. M. Liao*, D. Sun*, D. P. Yu* “ Photovoltaic Devices Based on Graphene Vertical Homojunctions with Asymmetical Metal Contacts ,” ACS Nano, 9,8851 (2015)

18. M. Mihnev, J. Tolsma, C. Divin, D. Sun, R. Asgari, M. Polini, C. Berger, W. de Heer, A. Macdonald, T. Norris*, “ Electronic Cooling via Interlayer Coulomb Coupling in Multiplayer Epitaxial Graphene ,” Nature Communications, 6, 8105 (2015)

17. S. F. Ge ,  C. K. Li ,  Z. M. Zhang ,  C. L. Zhang ,  Y. D. Zhang ,  J. Qiu ,  Q. S. Wang ,  J. K. Liu ,  S. Jia ,  J. Feng *,  D. Sun* , “Dynamical Evolution of Anisotropic Response in Black Phosphorus under Ultrafast Photoexcitation,Nano Letters , 15 ,4650 (2015)

2014

16. S. F. Ge, X.F. Liu, X. F. Qiao, Q. S. Wang, Z. Xu, J. Qiu, P. H. Tan, J. M. Zhao, D. Sun* , “ Coherent Longitudinal Acoustic Phonon Approaching THz Frequency in Multilayer Molybdenum Disulphide ,” Scientific Reports 4 ,5722 (2014)

15. Y. Yan, Z. M. Liao*,X. M. Ke, G. V. Tendeloo, Q. S. Wang, D. Sun , W. Yao, S. Y. Zhou ,L. Zhang, H. C. Wu, D. P. Yu*, “ Topological Surface State Enhanced Photothermoelectric Efffect in Bi2Se3 Nanoribbons ,” Nano Letters , 14 , 4389 (2014)

14. L. Yang, D. Zhong, J. Y. Zhang, Z. P. Yan, S. F. Ge, P. W. Du*, J. Jiang, D. Sun* , X. J. Wu, Z. Y.Fan, S. A. Deyah, B. Xiang*,“ Optical Properties of Metal-Molybdenum Disulfide Hybrid Nanosheets and Their Application for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution ,” ACS Nano , 8 ,6979 (2014)

2013

13. Q. S. Wang#, S. F. Ge#, X. F. Li, J. Qiu, Y. X. Ji, J. Feng, D. Sun* , “ Valley Carrier Dynamics in Monolayer Molybdenum Disulfide from Helicity-Resolved Ultrafast Pump–Probe Spectroscopy ,” ACS Nano 7 , 11087-11093 (2013)

Before 2012

12. T. S. Kasırga, D. Sun , J. H. Park, J. M. Coy, Z. Fei, X. D. Xu*, D. H. Cobden*, “ Photoresponse of a strongly correlated material determined by scanning photocurrent microscopy ,” Nature Nanotechnology, 7 , 723 (2012)

11. T. Winzer, A. Knorr, M. Mittendorff, S. Winnerl, M. B. Lien, D. Sun , T. B. Norris, M. Helm, E Malic*,“ Absorption saturation in optically excited graphene ,”  Applied Physics Letters , 101, 221115 (2012)

10. D. Sun , G. Aivazian, A. M. Jones, J. S. Ross, W. Yao, D. Cobden, X. D. Xu*, “ Ultrafast hot-carrier-dominated photocurrent in graphene ,” Nature Nanotechnology 7 , 114-118 (2012)

9. D. Sun , J. Rioux, J. E. Sipe, Y. Zou, M. T. Mihnev, C. Berger, W. A. de Heer, P. N. First, T. B. Norris*, “ Evidence for interlayer electronic coupling in multilayer epitaxial graphene from polarization-dependent coherently controlled photocurrent generation ,” Physical Review B 85 , 165427 (2012)

8. D. Sun , C. Divin, M. T. Mihnev, T. Winzer, E. Malic, A. Knorr, J. E. Sipe, C. Berger, W. A. de Heer, P. N. First, TB Norris*, “ Current relaxation due to hot carrier scattering in graphene ,” New Journal of Physics 14 , 105012 (2012)

7. D. Sun , C. Divin, C. Berger, W. A. de Heer, P. N. First, T. B. Norris*, “ Hot carrier cooling by acoustic phonons in epitaxial graphene by ultrafast pump ‐ probe spectroscopy ,” Physica Status solidi (c) , 8 ,1194 (2011)

6. D. Sun , C. Divin, C. Berger, W. A. de Heer, P.N. First, T. B. Norris*, “ Spectroscopic Measurement of Interlayer Screening in Multilayer Epitaxial Graphene ,” Physical Review Letters 104 , 136802 (2010)

5. D. Sun , C. Divin, J. Rioux, J. E. Sipe, C. Berger, W. A. de Heer, P. N. First, T. B. Norris*, “ Coherent control of ballistic photocurrents in multilayer epitaxial graphene using quantum interference ,” Nano Letters 10 , 1293-1296 (2010)

3. D. Sun , Z. K. Wu, C. Divin, X. Li, C. Berger, W. A. de Heer, P. N. First, T. B. Norris*, “ Ultrafast relaxation of excited Dirac fermions in epitaxial graphene using optical differential transmission spectroscopy ,” Physical Review Letters 101 , 157402 (2008)

3. D. Sun , P. C. Ku*, “ Slow light using P-doped semiconductor heterostructures for high-bandwidth nonlinear signal processing ,” Journal of Lightwave Technology, 26 , 3811-3817 (2008)

2. J. Cheng, Y. Wu, X. D. Xu, D. Sun , D. G. Steel*, A. S. Bracker, D. Gammon, W. Yao, L. J. Sham, “ Spin relaxation in charged quantum dots measured by coherent optical phase modulation spectroscopy ,” Solid State Communications, 140 , 381 (2006)

1. M. Y. Ye*, D. Sun , Y. S. Zhang*, G. C. Guo*, “ Entanglement-changing power of two-qubit unitary operations ,” Physical Review A , 70 , 022326 (2004)